Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

 

 

 

 

 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları

 

 

 

Madde 7.1. Kuruluş

7.1.1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 7.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Madde 7.3. Çalışma İlkeleri

7.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

7.3.2. Kanun ve yönetmeliklerin verdiği sorumluluk çerçevesinde ilçe sınırlarında oluşan çevre kirliliği şikâyetlerini tespit etmek, gerekli tedbirleri aldırmak ve oluşan kirliliği çevre kanunundaki ‘’Kirleten öder’’ maddesi gereği yetkili kurumlarca ilgili kişi ya da kuruma rücu edilmesini sağlayarak kirliliğin bertarafını sağlamak.

7.3.3. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde geri dönüşümü mümkün olan atıkların çöpe atılmaması, kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm sistemine kazandırılması için gerekli eğitim, bilgilendirme ve toplama çalışmalarını yapmak ve ya yaptırmak.

 

Madde 7.4. Müdürlüğün Görevleri

7.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

7.4.2. Yıldırım ilçe sınırlarında oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların kanun ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilerek, kaynağında azaltılması ve önlem alınması konularında faaliyetlerde bulunmak ve gerektiğinde ilgili kurumlara bildirmek.

7.4.3. Çevre konusundaki şikâyetleri; mevzuatlar çerçevesinde ivedilikle değerlendirmek,

7.4.4. İlçemizde oluşan kirliliklerle ilgili çalışmalarda koordinasyonu sağlayarak projeler üretmek.

7.4.5. Çevre duyarlılığının artırılmasının sağlanması için halkın bilgilendirilmesi kapsamında eğitim seminerleri, kampanyalar ve yarışmalar düzenlemektir.

 

Madde 7.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Atık Yönetimi ve Koordinasyon Birimi, Çevre Kontrol Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 3 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

 

Madde 7.5.1. Atık Yönetimi ve Koordinasyon Biriminin Görevleri

7.5.1.1. Çevre Kanunu ve mevzuatlar çerçevesinde İlçemizde oluşan atık türlerine ait konularda yapılan çalışmaları araştırmak ve geliştirmek.

7.5.1.2. Atıkların toplanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak.

7.5.1.3. Yönetmelikler çerçevesinde atık türleri konusunda ilgili bakanlığı ile ilgili kurumlara bildirilmesi gereken plan, rapor ve yazışmaların hazırlıklarını yaparak müdüre sunmak.

7.5.1.4. Atıklarla ilgili yapılan çalışmaları denetlemek.

7.5.1.5. Gelen şikâyetlerin değerlendirilerek cevaplanmasını sağlamak.

7.5.1.6. Atıkların toplanması konusunda halkımıza bilgilendirme çalışmalarında görev alacak çevre timlerine çalışma programı hazırlayarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini organize etmek.

7.5.1.7. Atık üreticileriyle ilgili yasal işlemleri takip etmek.

7.5.1.8. Mevzuatlar çerçevesinde atık getirme merkezleri oluşturmak.

7.5.1.9. Çevre duyarlılığını arttırmak için çevre konusunda halkımıza ve öğrencilerimize eğitim seminerleri düzenlemek.

7.5.1.10. Farklı atıkların toplanması veya kaldırılması konularını içeren taleplerde, yetkili kurum ve kuruluşlara bildirimin sağlanması ile çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Madde 7.5.2. Çevre Kontrol Biriminin Görevleri

7.5.2.1.Mevzuat hükümlerine uygun olarak;

a) Görüntü Kirliliği Kontrolü,

b) Hava Kirliliği Kontrolü,

c) Çevresel Gürültü Kontrolü,

d) Su Kirliliği Kontrolü,

e) Toprak Kirliliği Kontrolü,

f) Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolünü

yapmak.

7.5.2.2.Gelen şikayetlerin değerlendirilerek cevaplanmasını sağlamak.

7.5.2.3.İlçemiz sınırları içerisinde görüntü kirliliği konusunda tespit edilen unsurların giderilmesinde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

7.5.2.4.İlçemiz sınırları içerisinde, sanayi kaynaklı hava kirliliği konusunda gelen şikâyetlerin sonuçlandırılması amacıyla işyerlerine mevzuatlar kapsamında çalışmalar yaparak önlem aldırmak ve gerektiğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek.

7.5.2.5.İlçemiz sınırları içerisinde, ısınmadan kaynaklı hava kirliliği konusunda gelen şikâyetlerin sonuçlandırılması amacıyla konutlara mevzuatlar kapsamında çalışmalar yaparak önlem aldırmak ve gerektiğinde Büyükşehir Belediyesine bildirmek.

7.5.2.6.Mevzuatlar kapsamında çevresel gürültünün önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak ve yapılan denetimler ve idari yaptırımlar hakkında ilgili bakanlığa düzenli bilgi akışı sağlamak,

7.5.2.7.Su kirliliği konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmak,

7.5.2.8.Hafriyat ve inşaat atığı bulunan arsaların tespiti ile temizlenmesi çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.

7.5.2.9.Koku sorunu konusunda ilçemizde tespit edilen yerleri mevzuatlar kapsamında değerlendirerek ilgili kurumlara bildirmek,

7.5.2.10. Kirliliklerin azaltılması ve enerji konularıyla ilgili projeler hazırlayarak müdüre sunmak,

7.5.2.11. Çevre kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi amacıyla halkımıza bilgilendirme çalışmalarında görev alacak çevre timlerine çalışma programı hazırlayarak bilgilendirme faaliyetlerini organize etmek.

7.5.2.12. Yetki devri alınan konularda yapılan denetimlerde ilgili yönetmeliğin ihlali durumunda idari yaptırım uygulanmasını sağlamak ve yetki devri gerektiren konularla ilgili raporları hazırlamak.

7.5.2.13. Çevre duyarlılığını artırma çalışmaları kapsamında özel günlere ait etkinlikler düzenlemek.

7.5.2.14. Müdürlüğe bildirilen farklı konulardaki kirliliklerle ilgili olarak yetkili kurum ve kuruluşlara bildirimin sağlanması ile çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

7.5.2.15. Toprak kirliliği konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmak.

7.5.2.16. Elektromanyetik kirlilik konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmak

7.5.2.17. Çevre ve Halk Sağlığını etkileyen çevre kirliliği kaynakları konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmak.

7.5.2.18. Çevrenin korunması ve geri dönüşümün önemi konularında ilçe halkına (özellikle öğrencilere) yönelik bilgilendirme çalışmalarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlayarak kampanyalar düzenlemek.

7.5.2.19. Mevzuatlar kapsamında çevrenin korunması ve geri dönüşüm konularında projeler üretmek.

 

Madde. 7.5.3. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

7.5.3.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek.

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

7.5.3.2.Taşınır Kayıt Kontrol

7.5.3.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

 • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

7.5.3.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

7.5.3.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

7.5.3.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

7.5.3.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

7.5.3.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

Madde 7.6. Müdürün Görevleri

7.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

7.6.2. Yıldırım ilçesi sınırlarında oluşan kirlilik ve atıklarla (su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği,   gürültü kirliliği, görüntü kirliliği, elektromanyetik kirlilik, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık pil, hafriyat atıkları, atık elektrik ve elektronik eşyalar ) ilgili faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesini koordine etmek,

 

Madde 7.7. Müdürün Yetkileri

7.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

 

Madde 7.8. Müdürün Sorumlulukları

7.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 7.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

7.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 2872 Sayılı Çevre Kanunu,

b) 5491 sayılı Çevre Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

c) 5393 Sayılı Belediye Kanunu,

d) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

e) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

g) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

i) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

j) Taşınır Mal Yönetmeliği

k) Atık Yönetimi Yönetmeliği

l) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik,

m) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

n) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,

 • o) Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,

p) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,

q) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği,

r) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,

s) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

t) Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik,

u) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

v) Kokuya sebep olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği,

w) Elektronik Haberleşme Cihazlarından kaynaklanan Elektromanyetik alan şiddetinin Uluslararası Standartlara göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik,

x) Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği,

y) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç:

MADDE 1-

(1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün teşkilat ,görev , yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Kapsam:

MADDE  2- (1)  Bu  Yönetmelik Çevre  Koruma  ve  Kontrol  Müdürlüğünün görev,yetki ve sorumlulukları ile müdürlük personelinin hizmetlerini yerine getirmesi ile ilgili  çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Kuruluş ve Dayanak:

MADDE 3- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Meclisinin  07.05.2014 tarih ve 2014/109 sayılı kararı ile kurulmuş olup; Belediye Kanununun 15. Maddesi  uyarınca bu Yönetmelik hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 4-

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Başkanlık Makamı  : Yıldırım Belediye Başkanını,

b)  Başkan Yardımcısı : Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısını,

c)  Müdürlük                : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,

d)  Büro                        : Bağlı Büroları (Şeflikleri)

e) Personel                 : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün İdari Yapısı, Görev Yetki ve Sorumluluklar

İdari Yapısı:

MADDE 5-

(1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü,

Teknik Elemanlarla aşağıda yazılı üç büro ile memurlar ve işçilerden kuruludur.

a)  Müdür

b)  Büro Sorumluları

 • Atık Yönetim ve Koordinasyon Bürosu
 • Çevre Kontrol Bürosu
 • Kayıtlama Bürosu  ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Görev Kapsamı (Yasal Dayanakları):

Madde 6-

Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ,5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile diğer mer’i mevzuatlar kapsamındaki hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Temel Görevleri

Madde 7-

 • Yıldırım ilçe sınırlarında oluşan katı , sıvı ve gaz atıkların kanun ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilerek , kaynağında azaltılması ve önlem alınması konularında faaliyetlerde bulunmak ve gerektiğinde  ilgili kurumlara bildirmek,
 • Çevre konusundaki şikayetleri ; mevzuatlar  çerçevesinde ivedilikle değerlendirmek ,
 • İlçemizde oluşan kirliliklerle ilgili çalışmalarda koordinasyonu sağlayarak projeler üretmek,
 • Müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı  ve  görsel  olarak   hazırlanan afiş,broşür ve kitapların hazırlanmasını sağlamak ,
 • Çevre duyarlılığının artırılmasının sağlanması için  halkın  bilgilendirilmesi  kapsamında eğitim seminerleri ,kampanyalar ve yarışmalar düzenlemektir.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 8

Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürü kanun ve yönetmelikler çerçevesinde aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesinden sorumludur.

1-Yıldırım ilçesi sınırlarında oluşan kirlilik ve atıklarla (su kirliliği , hava kirliliği , toprak kirliliği,   gürültü kirliliği , görüntü kirliliği ,  elektromanyetik kirlilik, geri dönüşebilen atıklar, bitkisel atık yağlar,ömrünü tamamlamış lastikler, atık yağlar, atık pil, hafriyat atıkları  , atık elektrik ve elektronik eşyalar ) ilgili faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesini koordine etmek ,

2-Müdürlüğün Çalışma Esaslarını gözden geçirerek ,çalışma plan ve programlarının  uyum içerisinde yürütülmesini  sağlamak.

3-Çalışma alanında kalan atıkların toplanma ve taşınması amacıyla , lisanslı firmalar için hazırlanan prokol metinlerini inceleyerek sonuçlandırmak,

4-Çevre konularında gelen şikayetlerin değerlendirilip , cevap verilmesini sağlamak,

5-İşyerlerinde çevre sağlığı kapsamında denetimler yapmak,

6-Çevre ve halk sağlığı konularında , ilçe halkına (özellikle öğrencilere) yönelik bilgilendirme çalışmalarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlayarak kampanyalar düzenlemek,

7-Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı  ve  görsel  olarak , halkı  bilgilendirerek çevre duyarlılığını artırıcı   afiş,  kitap,  broşür  vb.  bastırmak.

8-Özel günlere yönelik etkinlikler düzenlemek  ve  ilgili Müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak

9-Mevzuatlar kapsamında çevre ve halk sağlığı  konusunda projeler üretmek ve uygulamaya almak,

10-İlçe sınırlarında halk ve çevre sağlığını tehdit edebilecek durumları üst idareye ,ilgili Bakanlık kuruluşlarına ( İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü,İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü vb.) ve birimlere  bildirmek,

11-Yetki devri gerektiren konularla ilgili raporları hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak ve yetki devri yapılan konulardaki çalışmaları  takip etmek ve yapılan denetimlerde ilgili yönetmeliğin ihlali durumunda idari yaptırım uygulanmasını sağlamak ,

12-Afet yönetimi konusunda yapılan  çalışmalarda koordinasyonu sağlamak,

13-Kalite Yönetim Sistemleri dökümantasyonunun hazırlanmasına yardımcı olmak,gerekirse revizyonların yapılmasını sağlamak ,

14-Belediyenin Stratejik Planlarının hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla ,Müdürlüğün amaç ve hedeflerini belirleyerek rapor hazırlanmasını sağlamak,

15-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün  bütçesinin hazırlanmasını sağlamak,

16-Çevre kirliliğine karşı alınacak  tedbirlerin en başında olmak üzere  , çevremizi güzelleştiren ve YEŞİL YILDIRIM’ı tesis etmek üzere ağaçlandırma vb. çalışmalarda bulunmak ,

17-Birimler arası koordinasyonu sağlayarak Müdürlük personelinin hiyerarşik kademelere uygun olarak görev almasını sağlamak ve personel arasında gerekli uyumu  kurmak,

18-Müdürlük personelinin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımını sağlamak,

19-İç ve dış denetimlerde denetçilere kolaylık sağlayarak istenilen bilgi ve belgeleri sunmak,

20-Başkanlık Makamından gelen diğer görev ve faaliyetleri sürdürmek

Atık Yönetimi ve Koordinasyon Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlukları

Madde 9-

Mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur.

1-Çevre Kanunu ve mevzuatlar çerçevesinde ilçemizde oluşan atık türlerine ait konularda yapılan çalışmaları araştırmak ve geliştirmek ,

2-Atıkların  toplanmasına yönelik koordinasyonu  sağlamak

Ambalaj Atıkları Yönetimi

 • Bitkisel Atık Yağ Atıklarının Yönetimi
 • Atık Pil ve Akümülatör Atıklarının Yönetimi
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi

3-Yönetmelikler çerçevesinde atık türleri konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili kurumlara bildirilmesi gereken plan , rapor ve yazışmaların hazırlıklarını yaparak Müdürüne sunmak,

4-Lisanslı firmalarla yapılacak protokol metinlerinin taslağını hazırlamak

5-Protokol imzalanan lisanslı firmaların çalışmalarını denetlemek

6-Gelen şikayetlerin değerlendirilerek cevaplanmasını sağlamak

7-Atıkların toplanması konusunda halkımıza bilgilendirme çalışmalarında   görev alacak  çevre timlerine çalışma programı hazırlayarak tanıtım ve  bilgilendirme faaliyetlerini organize etmek,

8-Atık üreticileriyle ilgili yasal işlemleri takip edip çalışma sonuçlarını Müdürüne sunmak

9-Mevzuatlar çerçevesinde atık getirme merkezleri oluşturmak ,

10-Çevre duyarlılığını artırmak için çevre konusunda halkımıza ve öğrencilerimize eğitim seminerleri düzenlemek

11-Atıkların toplanması ile ilgili kampanyalar ve yarışmalar düzenlemek

12-Yetki devri gerektiren konularla ilgili raporları hazırlayarak Müdürüne sunmak,

13-Müdürlüğümüze bildirilen farklı atıkların toplanması veya kaldırılması konularını içeren taleplerde   , yetkili kurum ve kuruluşlara bildirimin sağlanması ile  çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

14-Birimine ait kalite yönetim sistemine ait çalışmaları uygulamak  ve uygulatmak,

15-Birimi tarafından tespit edilen ihtiyaçları  , taşınır kayıt kontrol yetkilisi ile Müdürüne bildirmek,

16.Birimine ait çalışma raporlarını hazırlayarak Müdürüne sunmak,

17.Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

Çevre Kontrol Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 10-

Mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur.

 • Görüntü Kirliliği Kontrolü
 • Hava Kirliliği Kontrolü
 • Çevresel Gürültü Kontrolü
 • Su Kirliliği  Kontrolü
 • Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü

1-Gelen şikayetlerin değerlendirilerek cevaplanmasını sağlamak,

2-İlçemiz sınırları içersinde görüntü kirliliği konusunda tespit edilen  unsurların giderilmesinde  ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

3-İlçemiz sınırları içerisinde , hava kirliliği konusunda gelen şikayetlerin sonuçlandırılması amacıyla işyerlerine ve konutlara mevzuatlar kapsamında çalışmalar yaparak önlem aldırmak ve  gerektiğinde ilgili kurumlara bildirmek.

4-Mevzuatlar kapsamında  çevresel gürültünün önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak ve yapılan denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına düzenli bilgi akışını sağlamak,

5-Su ve su kirliliği konusunda  ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmak,

6-Hafriyat ve inşaat atığı bulunan arsaların tespiti ile temizlenmesi çalışmalarında , koordinasyonu sağlamak.

7-Koku sorunu konusunda ilçemizde tespit edilen yerleri  mevzuatlar kapsamında değerlendirerek ilgili kurumlara bildirmek,

8-Kirliliklerin azaltılması  ve enerji konularıyla ilgili  projeler hazırlayarak Müdürüne sunmak

9-İşyerlerine çevre   ve  halk sağlığı konularında denetimler yaparak , halk ve çevre sağlığını tehdit edebilecek durumları üst idareye ,ilgili Bakanlık kuruluşlarına ( İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü,İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü vb.) ve birimlere  bildirilmesini sağlamak,

10-Çevre kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi amacıyla , halkımıza bilgilendirme çalışmalarında görev alacak  çevre timlerine çalışma programı hazırlayarak bilgilendirme faaliyetlerini organize etmek ,

11-Yetki devri alınan konularda yapılan denetimlerde ilgili yönetmeliğin ihlali durumunda idari yaptırım uygulanmasını sağlamak ve yetki devri gerektiren konularla ilgili raporları hazırlayarak Müdürüne sunmak,

12-Çevre duyarlılığını artırma çalışmaları kapsamında özel günlere ait etkinlikler  düzenlemek,

13-Müdürlüğümüze bildirilen farklı konulardaki kirliliklerle ilgili olarak yetkili kurum ve kuruluşlara bildirimin sağlanması ile  çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

14-Afet yönetimi konusunda çalışmalar hazırlayarak Müdürüne sunmak ,

15-Çevre kirliliğine karşı alınacak  tedbirlerin en başında olmak üzere  , çevremizi güzelleştiren ve YEŞİL YILDIRIM’ı tesis etmek üzere ağaçlandırma vb. Çalışmaları Müdürüne sunmak,

16-Birimine ait çalışma raporlarını hazırlayarak Müdürüne sunmak

17-Birimine ait kalite yönetim sistemine ait çalışmaları uygulamak  ve uygulatmak

18-Birimi tarafından tespit edilen ihtiyaçları  ,taşınır kayıt kontrol yetkilisi ile Müdürüne bildirmek

19-Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

Kayıtlama Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 11-

Müdürlüğümüzde gerçekleşen kayıtlama işlemi ile yazışmaların takibini  yaparak aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur.

1-Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç  ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak tutmak ve yazmak.

2-Müdürlüğe gelen dilekçeleri, diğer birim ve resmi kurum evraklarını bilgisayar programında gelen evrak bölümüne kayıt etmek, amirin bilgisine sunmak, havalesi yapılan evrakı  ilgilisine teslim etmek

3-Neticelenen evrakı giden evrak bölümüne  kayıt etmek ve yazışma kurallarına uygun şekilde hazırladıktan sonra  ilgili yere  zimmet defteriyle göndermek,

4-Dairede kalan evrakların dosyalama işlemlerini yapmak,

5-İşlemi biten her türlü evrakı Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak arşivlemek ve denetime hazır halde bulundurmak.

6-Müdürlüğe gelen genelgeleri imza karşılığı personele tebliğ etmek, dosyalamak,

7-Müdürlük personelinin  ve işçilerin puantajlarını düzenlemek,

8-Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

9-Müdürlüğün kalite yönetim sistemi çalışmalarında , ilgili bürolardan çalışma bilgilerini alarak veri analizlerini hazırlamak

10-Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

11-Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine ve Müdürüne  karşı sorumludur.

Taşınır Mal, Kayıt Kontrol ve Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları:

Madde 12-

Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur.

a)Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim almak,korumak kullanım yerlerine teslim etmek,Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek,

b)Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabülü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak , tartarak , ölçerek  teslim almak ,doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

c)Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol edilerek teslim almak,bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

d)Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak , bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

e)Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

f)Taşınırların yangına,ıslanmaya bozulmaya,çalınmaya vb. Tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

g)Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

h)Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak,harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

ı)Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek,sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

i)Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

j)Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

k)Sorumluluğundaki ambarda kasıt,kusur ve ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak,

l)Sorumluluğunda bulunan ambarı devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar

m)Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı  Müdürüne  karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Son Hükümler

MADDE 13-

(1)  Bu yönetmelikte konu edilmeyen durumlar karşısında 5393 sayılı Belediye

Kanunu ve hükümleri, ayrıca Başkanlık genelgeleri göz önüne alınarak işlem yapılır.

Yürürlülük:

MADDE 14-

(1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin Kararı ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe

girer.

Yürütme:

MADDE 15-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı ve Çevre Koruma ve Kontrol

Müdürü yürütür.