Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

Fen İşleri Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları

 

 

Madde 11.1. Kuruluş

11.1.1. Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Madde 11.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürü

 

Madde 11.3. Çalışma İlkeleri

11.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

11.3.2. Belediye sınırları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamına doğrudan ve dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanaklar kullanılıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmetin verilmesini sağlamak.

11.3.3. Belediyemiz adına yapılan yapım işlerinin tüm süreçlerini, ilgili meslek mensuplarına ve kuruluşlarına öncülük ve örnek teşkil edecek bir itina ve disiplin içerisinde tamamlamak

11.3.4. İmar planları doğrultusunda, şehircilik anlayışına uygun ulaşım imkanları sağlamak.

11.3.5. İlçe sınırları içinde 2863 sayılı kanun kapsamında olan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarla, bu alanları etkileyen alanlarda, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde veya münferit kültür ve tabiat varlıkları için kentsel ölçekli proje uygulama ve programları yapmayı esas almak.

 

Madde 11.4. Müdürlüğün Görevleri

11.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

11.4.2. Belediyenin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları, kültür merkezleri, sağlık ve sosyal içerikli binalar, spor tesisleri vs. üst yapı yapım işleri ve belediyenin mülkiyetinde bulunan hizmet binaları, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının bakım ve onarımı ile ilgili yatırımları hazırlamak, ihale dosyalarını düzenlemek,  ihale yapmak ve yapılan ihaleleri kontrol etmek.

11.4.3. Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerini, avan projelerinin metraj ve keşiflerini yapmak

11.4.4. Asfalt yol yapımı ve onarımı, tretuvar yapımı,  imar planlarına uygun olarak yol açılması ve her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak, her zaman ve her şartta sorumluluğundaki yolların açık tutulmasını sağlamak.

11.4.5. İmar Kanunun 23. Maddesi gereğince inşaat ruhsatnamesi almak üzere başvuranların Belediye imar planında ve sorumluluk alanında bulunan sokaklar için kazı harçlarını hesaplayıp, kazı ruhsatını vermek.

 

Madde 11.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Üst Yapı Teknik İşler Birimi, Kaldırım, Kanal-Harcama ve İştirak Payı Birimi, Şantiye Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 4 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

Madde 11.5.1. Üst Yapı Teknik İşler Biriminin Görevleri

11.5.1.1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Mevzuat ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

11.5.1.2. Müdürlük tarafından ihalesi ve kontrollüğü yapılacak olan bina, çevre düzenlemesi , ilçemizin ihtiyaç duyulan sokaklarında beton bordür, tretuvar, yağmur suyu kanalı, istinat ve perde duvarı yapımı vb. işlerin projeye uygun olarak metraj listelerini, birim fiyat ve imalat tariflerini, yaklaşık maliyetlerini, ihaleye esas idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak, ihale sonrası kontrollük hizmetini yapmak, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

11.5.1.3. Belediyemize ait tüm birimlerde devam eden ve yapımı tamamlanan inşaatların, her türlü elektrik, doğalgaz ve su abonelik işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

11.5.1.4. Mail-i inhidam raporu düzenlemek.

Madde 11.5.2. Kaldırım, Kanal- Harcama ve İştirak Payı Biriminin Görevleri

11.5.2.1. Ruhsat ve Kazı İzinlerinin İdarece yürütülmesi halinde;

a) Alt yapı kurumlarının çalışmaları için ruhsat tanzimi yapmak, çalışma bitiminde kontrol ve kabulünü yapmak, eksiklikleri gidermek, giderilmeyen eksiklikleri üçüncü kişi veya şirkete yaptırmak, masrafları cezalı olarak ilgili kurumdan almak,

b) İmar kanunun ilgili hükümleri gereği kaldırım hesabı ve kazı izinlerini düzenlemek ve sonuçlandırmak,

c) Altyapı kurumlarının yatırımlarının Aykome kararlarına uygun yapılmasını sağlamak, denetlemek, eksiklikleri gidermek, gerektiğinde cezai işlem uygulamak,

d) Vatandaşlara ait kazıları incelemek, ruhsat vermek,  kontrol ve kabulünü yapmak,

e) Müdürlüğümüzce yapılan asfalt, tretuvar vb. hizmetlerin iştirak paylarını hesaplamak,  müdürlük onayından sonra ilgili tahsilat birimine yollamak,

f) Harcama iştirak pay hesabına yapılan itirazları değerlendirmek.

Madde 11.5.3. Şantiye Biriminin Görevleri

11.5.3.1. Bakım-Onarım Birimi

a) İmar planı doğrultusunda imar yollarını açmak, açılan imar yolları ile ilgili resmi kurumlarla yazışmaları yapmak, açılan yolların temel, alt temel ve stabilize malzeme serilmesi işlerini yapmak.

b) Belediye sınırları içerisinde sorumluluk alanındaki hafriyat işlerini yapmak.

c) Yol çalışması yapılacak olan imar yollarının yol projelerine göre ölçüm işlerini yapmak.

d) İlçemiz sınırları içerisinde tespit edilmiş, mail-i inhidam ve metruk ve kamulaştırılan yapıların güvenlik önlemlerini alarak yıkımını gerçekleştirmek.

e) Park, duvar, tretuvar gibi imalatlarda sınır tespitlerini yapmak.

f) Müdürlüğün programı doğrultusunda kaynak, marangoz, tesisat ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak.

g) Tüm atölyelerde tamamlanan işlerin iş emri ve işçilik formlarını düzenlemek ve Maliyet Grup Birimine ulaşmasını sağlamak.

h) Müdürlüğün programı doğrultusunda inşaat tadilatı, kaldırım, taş duvar, perde duvar, merdiven vb. ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak.

i) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurması, gerekli görülen yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhalarının koyulması ve yer işaretlemelerinin yapılması, yolun yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirlerin alınması, cadde ve sokaklarda trafik için tehlike teşkil eden engellerin gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlenmesi veya ortadan kaldırılması, yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde yetkililerce teklif edilen tedbirlerin alınması ile ilgili il ve ilçe komisyonları ve mahalli trafik birimleri ile işbirliği yaparak yürütmek.

j) Belediye sınırları içerisinde görsel tasarım ve estetik açıdan değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yaparak kent estetiği bütünlüğünü sağlamak.

k) Kent estetiği açısından örnek teşkil eden uygulamaların taraması yapılarak  kentin gelişimini sağlamak.

l) İlçe sınırları içinde bulunan kentsel mekanlarda kent estetiğini bozan, görüntü kirliliği oluşturan tüm mahallerde (cadde, bulvar, refüj, tretuvar, tesis, meydan, anıt, tarihi eser çevreleri,  vb.) yerlerin her türlü temizliği, bakımı, düzenlemesi ile ilgili işleri tespit etmek, ilçenin kamusal alanların duvarlarında görsel tasarım yapmak veya yaptırmak veya ilgili birim, kurum ve kuruluşlara yönlendirerek takibini yapmak.

m) İlçenin estetik mekan kalitesini arttıracak stratejiler üreten ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışmak.

11.5.3.2. Araç Saha Birimi

a) Vasıtaların tescil, geçici yol belgesi, trafik sigortaları ve trafik işlerini takip edip sonuçlandırmak.

b) Araç ve makinelerin günlük görev çizelgesini hazırlamak.

c) Şehir içi veya şehir dışı seyahatlere gönderilecek araç ve şoförleri tespit etmek, hazırlıklarına nezaret etmek.

d) Araç ve makinelerin periyodik bakım sürelerine ait belirli kayıtları tutmak ve periyodik bakım süresi dolanların bakımlarını yaptırmak.

e) Garaj ve park sahasının umumi kontrolünü ve araç ile makinelerin ikmalinin yapılmasını sağlamak ve mesai bitiminde park sahası ve garaja dönen araçların harici kontrollerini yapmak.

f) Saha ve garaj emniyeti için gerekli tedbirleri almak.

g) Garaj ve park sahasının umumi kontrolünü ve araç ile makinelerin ikmalinin yapılmasını sağlamak.

 

11.5.3.3.Asfalt –Bordür Parke Üretim Şantiye Birimi

a) Asfalt kaplama yapılacak mevcut yolun tesviyesi, temizlenmesi ve hazır hale getirilmesini sağlamak.

b) Altyapısı ve yapılaşması tamamlanmış bölgelerdeki imar yollarının sıcak karışım asfalt veya sathi kaplama asfalt ile kaplama yapmak veya yaptırmak.

c) Belediyemiz sınırları dahilinde çeşitli sebeplerle, tahrip olmuş olan mevcut asfalt yolların yama ile (tekniğine uygun olarak) sağlıklı hale getirilmesini sağlamak.

d) İlçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ilçe halkına zarar vermeyecek şekilde ıslahı için biriminin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlamak. Bu amaçla mazgalların, ızgara ve ızgara ilavelerinin yapılmasını, ızgara ve bacaların temizlenmesini, seviyelerinin ayarlanması çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak.

e) Yaya ve araç trafiğinin tehlikesiz ve konforlu bir şekilde yürütülmesi için, Belediyenin uhdesinde bulunan yolları üst yapı malzemeleriyle kaplamak/kaplatmak. Yol kaplama çalışmaları için gerekli olan üstyapı malzemelerini ihtiyaca göre zamanında temin etmek, ekip ve ekipmanı koordine etmek, yol üst kaplamasına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

Madde. 11.5.4. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

11.5.4.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

11.5.4.2.Taşınır Kayıt- Kontrol

11.5.4.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

11.5.4.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

11.5.4.3. Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

11.5.4.4. Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

11.5.4.5. Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

11.5.4.6. İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

Madde 11.6. Müdürün Görevleri

11.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 11.7. Müdürün Yetkileri

11.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 11.8. Müdürün Sorumlulukları

11.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

 

Madde 11.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

11.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 3194 sayılı İmar Kanunu,

c) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,

d) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,

e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

f) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

g) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

h) 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu,

i) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Kanun,

k) Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Şartnameleri,

l) Bursa Büyükşehir Belediyesi Altyapı, Koordinasyon Merkezi (Aykome) Uygulama Yönetmeliği,

m) Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (Ukome) Uygulama Yönetmeliği,

n) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  • o) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

p) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

q) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

r) Taşınır Mal Yönetmeliği,

s) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

t) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği,

u) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Tarifeleri Analizleri,

v) Eski Eserler ve Müzelerle İlgili Mevzuat,

w) 2007 Deprem Yönetmeliği,

x) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,

y) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

z) Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik,

aa) Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,

bb) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik,

cc) Sığınak Yönetmeliği,

dd) Otopark Yönetmeliği,

ee) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.