Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları

 


 

Madde 13.1. Kuruluş

13.1.1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 13.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü

Madde 13.3. Çalışma İlkeleri

13.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

13.3.2. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda çalışmaları yürütmek.

13.3.3. Üst ölçekli (1/100 000-1/25 000-1/5000) plan ana kararlarına uygun planlama yapmak/yaptırmak.

13.3.4. Kamu yararı gözetilerek, toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı sosyal-kültürel-ekonomik amaçlı kentsel planlamalar yapmak/yaptırmak.

13.3.5. Düzensiz ve sağlıksız yapılaşmayı engelleyecek şekilde planlı, fen ve çevre şartlarına uygun bir yapılaşmayı sağlamak.

 

Madde 13.4. Müdürlüğün Görevleri

13.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

13.4.2. Müdürlük; ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin kendisine verdiği planlama işlemleri, imar işlemleri, proje tetkik ve ruhsat işlemleri, zemin etüd işlemleri, yapı denetim ve iskan işlemleri, arşivleme işlemleri ile ilgili görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak verimli, etkin, düzenli ve adil bir şekilde yürütmek.

 

Madde 13.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Planlama Birimi, İmar Birimi, Zemin Etüd Birimi, Proje Tetkik Birimi, Ruhsat Birimi, Arşiv Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 7 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

 

Madde 13.5.1. Planlama Birimi

13.5.1.1.Belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda yürürlükteki üst ölçekli (1/100000-1/25000-1/5000) imar planları doğrultusunda kentsel gelişmeyi sağlayacak şekilde 1/1000 ölçekli imar planları yapmak veya yaptırmak.

13.5.1.2.Sit alanlarında; tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için koruma amaçlı imar planı yapmak veya yaptırmak.

13.5.1.3.Belediye sınırları içerisinde uygulamada bulunan ıslah, uygulama, koruma amaçlı imar planlarında teklif sunulan (talep edilen) değişiklik ve revizyon önerilerini ilgili makama iletmek ve takibini yapmak.

13.5.1.4.İmar planı, revizyonlar ve plan değişikliklerine Plan İşlem Numarası (PİN) almak veri akışını sağlamak.

13.5.1.5.Belediye Meclisinde uygun görülen imar planları, revizyonlar ve plan değişikliklerini ilgili mevzuat doğrultusunda onaylanmak üzere ilgili Kurumlara göndermek.

13.5.1.6.İmar planları, revizyonlar ve plan değişiklikleri ile ilgili orjinal onay dosyalarını düzenli bir şekilde arşivlemek ve sayısal ortamda Belediye Kent Bilgi Sistemine aktarmak.

13.5.1.7.Onaylanan imar planları, revizyonlar ve plan değişiklikleri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı bilgi vermek.

13.5.1.8.Askı süreci tamamlanmış imar planları, revizyonlar ve plan değişikliklerine ilişkin askı itirazlarını ilgili makama iletmek ve takibini yapmak.

 

Madde 13.5.2. İmar Biriminin Görevleri

13.5.2.1.Belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda onaylı 1/1000 ölçekli imar planları ve yürürlükteki imar yönetmelikleri doğrultusunda parsel bazında imar durumu belgesi düzenlemek.

13.5.2.2.Onaylanan imar planları, revizyonlar ve plan değişikliklerinin askı sürelerini takip ederek ilanını sağlamak.

13.5.2.3.Onaylanan imar planları, revizyonlar ve plan değişiklikleri doğrultusunda hazırlanan parselasyon planlarının ilanını sağlamak.

13.5.2.4.İmar planları, revizyonlar ve plan değişikliklerinin düzenli ve güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.

 

Madde 13.5.3. Zemin Etüd Biriminin Görevleri

13.5.3.1.Belediye sınırları içerisinde imar planlarına altlık teşkil edecek olan zemin değerlendirme raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

13.5.3.2.Belediye sınırları içerisinde planlamaya yönelik jeolojik etüd çalışmalarını yaptırmak, kontrol etmek ve onaylanması için gerekli yasal prosedürü uygulamak.

13.5.3.3.Belediye sınırları içerisinde parsel ölçeğinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak ilgili mühendislerce düzenlenen jeolojik-jeoteknik etüd raporlarını yürürlükteki imar yönetmelikleri kapsamında inceleyerek uygunsa onaylamak.

13.5.3.4.Parsel ölçeğinde yapılan detaylı (sondajlı) etüdlerde, sondajın yeterli derinlikte yapılıp yapılmadığını kontrol ederek su ölçümünü yapmak, sondaj teslim tutanağını hazırlamak.

13.5.3.5.Belediye sınırları içinde yapılan zemin etüd çalışmalarına yönelik jeofizik (sismik kırılma) etüd ile zemin etüd raporlandırmasını incelemek.

13.5.3.6.Raporların onaylanması sırasında alınan hizmet bedelinde Belediye Meclisince belirlenen yıllık gelir tarifesi üzerinden uygulama yapmak.

Madde 13.5.4. Proje Tetkik Biriminin Görevleri

13.5.4.1.Ruhsat talepleri kapsamında sunulan mimari, statik, betonarme, ısı yalıtım, mekanik tesisat ve ilgili projelerin yürürlükteki imar yönetmelikleri ve ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etmek.

13.5.4.2.Ruhsat yenileme, tadilat, ilave kat gibi yapı ruhsat taleplerini mahallinde tetkik ederek mevzuata göre değerlendirmek.

13.5.4.3.Sit alanlarında kalan yapıların tetkiki yapılarak sit durumuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne göndermek.

13.5.4.4.Hazırlanmış olan güçlendirme projelerini incelemek ve ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde onaylamak.

13.5.4.5.Yeni ruhsat, tadilat ruhsatı, ruhsat yenileme vb. projelerinin alan ve otopark hesabını otopark yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmak.

13.5.4.6.Binanın bağımsız bölümleri, ortak kullanım alanları ve genel alanının hesabını yapmak.

13.5.4.7.Binanın bağımsız bölümlerinin bina inşaat harcı hesabını yapmak.

13.5.4.8.Kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulabilmesi için gerekli olan proje ile suret tasdikleri yapmak, ilgili harçları hesaplamak.

13.5.4.9.4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre seviyelerini tamamlamış yapıların hakediş taleplerini değerlendirmek, uygun olanların ödemelerinin yapılması için hazırlanan hakediş raporlarını Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Kaymakamlığa göndermek.

13.5.4.10. Hakedişleri tamamlanan inşaatların yerinde kontrolü yapılarak yapı denetim iş bitirme evraklarını denetlemek ve onaylamak.

13.5.4.11. Yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmekte olan yapıların yılsonu seviye tespitlerini yapmak.

13.5.4.12. Yeşil etiketi bulunan asansörlerin yapı kullanma izni esnasında asansör tescil belgelerini düzenlemek.

13.5.4.13. Yapı kullanma izin belgesi talebinde bulunan binaların projeye uygunluğunu kontrol ederek, Ruhsat Birimi ile koordineli olarak yapı kullanma izin belgelerinin verilmesini sağlamak.

13.5.4.14. Yapıların inşaat aşamasında kat, çatı, ısı-su yalıtımı, mekanik, elektrik vize işlemlerini yapmak.

 

Madde 13.5.5. Ruhsat Biriminin Görevleri

13.5.5.1.Yeni yapı, tadilat, ilave kat, ruhsat yenileme, restorasyon vb. ruhsat taleplerinde ruhsat dosyalarında bulunması gerekli evraklara göre kontrolünü yapmak, tamamlanması halinde ruhsat harç hesabı, yapı denetim hizmet bedelinin yatırılmasını takiben mahallinde tetkik sonucunda uygunluğu halinde yapı ruhsatı düzenlemek.

13.5.5.2.Ruhsat ve eklerine göre yapılmış, iş bitirme belgesi almış, yapı kullanma izni talebinde bulunan yapılar ile ilgili yapı kullanma izni takip listesindeki evrakların ilgili kurumlara ilişik kesme yazılarını düzenlemek, evrakların tamamlanması halinde yapı kullanma izni harcının yatırılmasını sağlayarak yapı kullanma izin belgesi düzenlemek.

13.5.5.3.Yapı ruhsat ve yapı kullanma izni harçları ile suret harçlarını hesaplamak; Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılmasını sağlamak.

13.5.5.4.Yapı denetim hizmet bedelinin yatırılmasını sağlamak.

13.5.5.5.Yapı sertifikalarını düzenlemek.

 

Madde 13.5.6. Arşiv Biriminin Görevleri

13.5.6.1.Ruhsat işlemleri tamamlanmış olan tüm projelerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.

13.5.6.2.Arşiv takibinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için parsel bilgilerini bilgisayar ortamına aktarmak.

13.5.6.3.Gayrimenkul değerleme faaliyetleri için gerekli taleplerini karşılamak.

13.5.6.4.Belediye bünyesindeki Müdürlüklerin proje ve ruhsat sorgulama taleplerini karşılamak.

 

Madde. 13.5.7. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

13.5.7.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

13.5.7.2.Taşınır Kayıt Kontrol

13.5.7.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

13.5.7.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

13.5.7.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

13.5.7.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

13.5.7.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

13.5.7.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

Madde 13.6. Müdürün Görevleri

13.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 13.7. Müdürün Yetkileri

13.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 13.8. Müdürün Sorumlulukları

13.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 13.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

13.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

d) 3194 sayılı İmar Kanunu,

e) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,

f) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,

g) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

h) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

i) 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu,

j) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği,

k) Bayındırlık Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Tarifeleri,

l) Eski Eserler ve Müzelerle İlgili Mevzuat,

m) 2007 Deprem Yönetmeliği,

n) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,

  • o) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

p) Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik,

q) Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,

r) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik,

s) Sığınak Yönetmeliği,

t) Otopark Yönetmeliği,

u) 2981/3290 sayılı Kanun,

v) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

w) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

x) Taşınır Mal Yönetmeliği,

y) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar,