Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları


 

Madde 14.1. Kuruluş

14.1.1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Madde 14.2. Tanımlar

Müdürlük    : Yıldırım Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Müdür : Yıldırım Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

 

Madde 14.3. Çalışma İlkeleri

14.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

14.3.2. Belediyemizde çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin; etkin ve verimli çalışmasını hedeflemek. Bu hedefe uygun olarak belediye personeli için gerekli hizmet içi eğitim çalışmalarını yapmak ve en uygun çalışma koşullarını oluşturmak.

 

Madde 14.4. Müdürlüğün Görevleri

14.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

14.4.2. Yıldırım Belediyesi İnsan gücü Politikası ve Planlaması konusunda çalışmalar yapmak, personel ihtiyacını tespit etmek ve personelin birimler arasında uygun bir şekilde dağılımını sağlamak, memur, işçi, sözleşmeli personellerin özlük hakları işlemlerini yürütmek (atama, intibak, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, görevde yükselme, geçici görevlendirme, askerlik, izinler, disiplin cezaları, Emeklilik, istifa) İşçi personellerin puantajlarını hazırlamak, toplu iş sözleşmesi işlemlerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak, Personelin hizmet içi eğitimine ilişkin çalışmaları düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek, Meslek Lisesi ve Üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlamak, destek personellerinin her türlü özlük işlemlerini yürütmek (işe alım, hizmet cetvelleri, görev değişiklikleri, aylık puantaj takipleri, izinler, emeklilik, istifa) işçi, memur, sözleşmeli personel, Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının maaş tahakkuklarını yapmak, ödemeye hazır hale getirmek, Meclis ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarını hesaplayarak ödeme yapılacak hale getirmek, emekli olan ve iş akdi feshedilen işçilerin kıdem tazminatlarını hesaplamak ve ödenecek hale getirmek.

 

Madde 14.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Memur Özlük İşleri Birimi, İşçi Özlük İşleri Birimi, Eğitim İşleri Birimi, Destek Personeli Özlük İşleri Birimi, Maaş Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 6 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

 

Madde: 14.5.1. Memur Özlük İşleri Biriminin Görevleri

14.5.1.1. Belediyeye Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde; ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda memur, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışacak personellerin istihdamının sağlanması amacıyla;

a) Kadroların tespiti,

b) Kadro ihdası,

c) Kadro değişikliği,

d) Kadro iptali,

e) Kadroların kullanımı,

f) Kadro kütükleriyle

ilgili iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.

14.5.1.2. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Belediye Meclisine sunulması gereken bilgileri, evrakları, teklifleri ve gerekçe raporlarını; süresinde ve eksiksiz olarak sunmak ve Belediye Meclisinin almış olduğu kararları uygulamak ve müdürlük uygulamalarıyla ilgili meclis kararlarını arşivlemek.

14.5.1.3. Belediyedeki memur personelin özlük hakları ve istihdamı ile ilgili;

a) Memur alımı,

b) Özlük dosyası tanzim etme,

c) Atama,

d) Zam ve tazminatlar,

e) Aile yardımı,

f) Sosyal yardımlar,

g) Toplu sözleşmeden kaynaklanan mali ve sosyal haklar,

h) Sosyal güvenlik,

i) Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi,

j) İntibak,

k) İdari görevlere atanma,

l) Görevde yükselme,

m) Sınıf değişikliği,

n) Görev ve yer değişikliği,

  • o) Geçici görevlendirme,

p) İkinci görev,

q) Vekalet görevi,

r) Askerlikle ilişkiler,

s) Sendika ilişkileri,

t) İzinler(yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, rapor, geçici iş göremezlik hali, hamilelik halinde çalışma ve süt izni, aylıksız izin vb.),

u) Mal bildirimi,

v) Disiplin cezaları,

w) Nakil,

x) Emeklilik,

y) İstifa

konularına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.

14.5.1.4.Memur olarak görev yapmakta olan personellere aylık puantajlarına göre yol yardımlarını hesaplamak.

14.5.1.5.Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı gereğince her yıl ocak ayında belirlenen bedeller üzerinden memurlardan ek göstergelerine göre, sözleşmeli personellerden bürüt sözleşme ücretlerine göre her ay puantaj hesaplamaları esas alınarak yemek kesintisi yapılmasını sağlamak.

14.5.1.6.Belediye Kanununun 49. Maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personellerin;

a) Sözleşmelerini hazırlamak ve Başkanlık Onayına sunmak, uygun görüldüğünde sözleşmelerin yenilenme ve iptal işlemlerini yapmak,

b) Sözleşmeli personellerin özlük dosyalarını tanzim etme,

c) İşe başlama ve sosyal güvenlik,

d) Çalışma süreleri,

e) Görev ve yer değişikliği,

f) Çalışma koşullarında değişiklik,

g) İzinler(yıllık izin, hastalık izni, refakat izni, hamilelik halinde çalışma ve süt izni, vb.),

h) Mal bildirimi,

i) Disiplin cezaları,

j) Emeklilik,

k) Sözleşmenin feshi,

l) İstifa

konularına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.

14.5.1.7.Kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlar arasından, belediyemizde yapılacak geçici görevlendirmelere ilişkin;

a) Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre yazışmaları ve tüm resmi işlemleri,

b) Görevlendirildikleri süre zarfındaki özlük işleri,

c) Mali hakları ile diğer sosyal hakları,

d) Sosyal güvenlik işlemleri,

e) İzinler (yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, rapor, geçici iş göremezlik hali, hamilelik halinde çalışma ve süt izni, aylıksız izin vb.),

f) Ayrılışlarına

ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.

14.5.1.8.Belediye Başkanının özlük hakları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri; 5393 sayılı Belediye Kanununu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.

14.5.1.9. Meclis üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarının özlük hakları ile ilgili olarak;

a) Özlük dosyası tanzim etme,

b) Taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirme,

c) İzinler(yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, rapor, geçici iş göremezlik hali, hamilelik halinde çalışma ve süt izni, aylıksız izin vb.),

d) Mal bildirimi,

e) İstifa

konularına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.

14.5.1.10. Müdürlüklerde görevli memur personelin disiplin işleriyle ilgili olarak;

a) Disiplin dosyalarını tanzim etmek,

b) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerine ilişkin bilgi ve tespitleri toparlamak,

c) Disiplinsizliği görülen personele mevzuatta öngörülen cezaların verilmesi için ilgili dosya ve evrakları disiplin kurullarına sunmak,

d) Disiplin kurullarının sekreteryasını yapmak,

e) Disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarını uygulamak ve arşivlemek.

14.5.1.11. Kanunda belirtilen süreler içerisinde tüm müdürlüklerdeki memur personelin başarı ve performans bilgilerini toplamak ve değerlendirmek. Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatında belirlenmiş olan sayı, miktar ve oranları geçmemek üzere; başarı durumlarına göre belediyede görev yapan memurlara ikramiye ödenmesi konusunu Encümende karara bağlanması için Başkanlık Makamına teklifte bulunmak ve alınan Encümen Kararlarını uygulamak.

14.5.1.12. Belediye adına, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde kamu işvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek. İlgili mevzuat kapsamında;

a) Sendikaya üye olan memurların üyelik bildirimlerini almak,

b) Bildirimlerin mevzuata uygun olup olmadığını incelemek,

c) Uygun olan bildirimleri geçerli kabul ederek üyelik ödentilerine esas olmak üzere

dosyasında muhafaza etmek,

d) Uygun olmayan bildirimleri dikkate almayarak ilgilisine ve sendikalara yazılı olarak

bildirmek,

e) Üyelikten çekilme bildirimlerini almak ve bildirimin bir örneğini süresi içerisinde

ilgili sendikaya göndermek,

f) Memuriyet görevinden çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu

görevinden ayrılanları ilgili sendikalara süresi içerisinde bildirmek,

g) Sendikaların ve konfederasyonların temsilcileri ile yönetim ve denetim kurullarında görev alan personelin hak izinlerini mevzuata uygun olarak düzenleyip

kullandırmak,

h) Sendika ve konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılan personelin; süresi

içerisinde yazılı olarak başvurması halinde, kurumdaki görevine atanmasıyla ilgili yasal iş ve işlemleri yapmak.

14.5.1.13. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22. Maddesi gereğince; Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, her 6 ayda bir Kurum İdari Kurulu toplantısının yapılmasını sağlamak. Kurulun ve kurul toplantılarının sekreterya işlemlerini yapmak. Bu toplantılarda alınan kararları Başkanlık Makamından alınan onay ile birlikte tüm müdürlüklere bildirmek.

14.5.1.14. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Sendika ve konfederasyonların üye sayılarının tespit edilmesi ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri” konularını içeren hükümleri çerçevesinde;

a) Kanunda belirlenmiş olan tarih itibarıyla kurumun kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerinin listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listeyi hazırlamak,

b) Kanunda öngörülen tarih ve süreler içerisinde Tespit Toplantısı düzenlemek ve bu toplantının yer ve zamanını süresi içerisinde sendikalara ve diğer katılımcılara bildirmek, toplantıya kurum adına işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisinin katılımını sağlamak,

c) Tespit toplantısının sekretarya işlemlerini yapmak ve imzalanan tutanakları kanunda belirlenmiş olan sürenin son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermek. Yayımlanacak sonuçları resmi gazeteden takip etmek.

14.5.1.15. Etik Kurul Komisyonu, Öneri Değerlendirme Komisyonu gibi komisyonların sekreteryasını yapmak.

14.5.1.16. Memur personellerin yemek hizmet alımı, aylık yemek puantajları ve bu-kart puantajlarının hazırlanmasını sağlamak.

14.5.1.17. Memur ve sözleşmeli personellerin çalışılan günlerini hesaplayarak (izin, istirahat, görevli, izinli günler çıkartılarak) yemek puantajlarının ve hak edişlerinin hazırlanmasını sağlamak.

Madde 14.5.2. İşçi Özlük İşleri Biriminin Görevleri

14.5.2.1. Belediyeye Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde sürekli işçi ve geçici iş pozisyonlarında çalışacak personellerin istihdamının sağlanması amacıyla;

a) Kadroların tespiti,

b) Kadro ihdası,

c) Kadro iptali,

d) Sürekli işçi kadroları, kadroların kullanımı ve kadro kütükleriyle ilgili iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek. Bu konularda Belediye Meclisine sunulması gereken bilgileri, evrakları, teklifleri ve gerekçe raporlarını; süresinde ve eksiksiz olarak sunmak ve Belediye meclisinin almış olduğu kararları uygulamak ve müdürlük uygulamalarıyla ilgili meclis kararlarını arşivlemek.

14.5.2.2. Belediyedeki işçi personelin özlük hakları ve istihdamı ile ilgili;

a) İşçi alımı,

b) Özlük dosyası tanzim etme,

c) Atama,

d) İşyeri bildirimi,

e) İşe başlama

f) Sosyal güvenlik,

g) Sosyal hak ve yardımlar,

h) Çalışma süreleri,

i) Fazla mesai,

j) Gece mesaisi,

k) Hafta tatili,

l) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma,

m) İş sözleşmesi,

n) Toplu iş sözleşmesi,

  • o) Toplu iş sözleşmesinden doğan mali ve sosyal haklar,

p) Sendika ilişkileri,

q) Askerlikle ilişkiler,

r) Görev ve yer değişikliği,

s) Çalışma koşullarında değişiklik,

t) İzinler(yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, rapor, geçici iş göremezlik hali, hamilelik halinde çalışma ve süt izni, aylıksız izin vb.),

u) Emeklilik,

v) Kıdem tazminatı,

w) Sözleşmenin feshi,

x) İstifa

konularına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.

 

14.5.2.3.İş kanununun; özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve benzeri durumdaki kişileri çalıştırma zorunluluğunu içeren maddeleri çerçevesinde; mevzuatın belirlediği miktar yada oranlardaki özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve benzeri durumdaki işçiyi; mesleklerine uygun işlerde, sağlık kurulu raporuna göre beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla ilgili her türlü iş ve işlemi ilgili mevzuata uygun olarak başlatmak, takip etmek, yapmak ve sonuçlandırmak.

 

14.5.2.4.Belediye birimlerinde görevli  işçi personelin disiplin işleriyle ilgili olarak;

a) Disiplin dosyalarını tanzim etmek,

b) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerine ilişkin bilgi ve tespitleri toparlamak,

c) Disiplinsizliği görülen personele mevzuatta öngörülen cezaların verilmesi için ilgili dosya ve evrakları disiplin kurullarına sunmak,

d) Disiplin kurullarının sekreteryasını yapmak,

e) Disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarını uygulamak ve arşivlemek.

 

14.5.2.5.Belediyemiz adına, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde;

a) Belediye ile işçi sendikaları arasında yapılması gereken iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek,

b) Toplu Sözleşme için yetkilendirilecek sendikanın tespit edilmesine ilişkin olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanacak istatistikleri takip etmek, istatistiklerin gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek, gerçeğe aykırılık durumunda süresi içerinde itiraz etmek ve gerektiğinde iş mahkemesine başvurulmasını sağlamak,

c) Gerektiğinde; Toplu İş Sözleşmesi yapmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazıyla başvurarak yetkili işçi sendikasının tespitini istemek,

d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen sendika ile toplu sözleşme

görüşmelerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayacak tüm  prosedürleri belediye adına takip etmek ve yürütmek. Toplu İş Sözleşmesi sürecinin tüm aşamalarında, belediye yetkililerini zamanında ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek ve toplantılarda hazır bulunmalarını sağlamak,

e) Toplu görüşmenin sonunda anlaşmaya varılırsa; taraflarca imzalanan toplu iş sözleşmesinin bir nüshasını belediye adına teslim almak ve muhafaza etmek. Uyuşmazlık olması durumunda ise; mevzuatta işverence yapılması gereken iş ve işlemleri belediye adına takip etmek ve yürütmek,

f) Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grevler ile siyasal amaçlı grev, genel grev, dayanışma grevi, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler hakkında kanun dışı grevin müeyyidelerinin uygulanmasını sağlamak,

g) İşyeri güvenliğinin sağlanmasını, makine ve demirbaş eşyalar ile gereçlerin korunmasını, hammadde ile yarı mamul ve mamul maddelerin bozulmasının önlenmesini, hayvan ve bitkilerin korunmasını gerçekleştirecek işçilerin; kanuni grev ve lokavt kapsamı dışında tutulmasını sağlayacak yasal iş ve işlemleri süresi içerisinde yapmak,

14.5.2.6.İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Kurulu  gibi komisyonların sekreteryasını yapmak.

 

Madde.14.5.3.  Eğitim İşleri Biriminin Görevleri

14.5.3.1.Yürürlükteki Devlet Memurları Kanunu gereği; Personel Aday Memurların  yetiştirilmesi için uygulanacak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim programlarını, eğitim sürelerini, yapılacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve diğer ilgili hususları belirlemek.

14.5.3.2.Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek. Müdürlük personelinin bilgi ve beceri düzeylerini artırmak amacıyla düzenli olarak eğitim almalarını sağlamak. Gerektiğinde diğer müdürlüklerden gelen hizmet içi eğitim taleplerini almak ve değerlendirmek. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar planlayarak, belediye birimlerinin hizmet içi eğitim taleplerini karşılamak.

14.5.3.3.Başkanlıkça düzenlenecek toplantı, seminer, sempozyum gibi etkinliklerde idari organizasyonu sağlayıcı çalışmalar yapmak. Kurum dışı yapılan organizasyonlara ilgili personellerin yönlendirilmesini sağlamak.

14.5.3.4.İş ve bilgi akışını etkinlik ve verimlilik prensiplerine göre planlamak, üst ve alt kademelere gerekli bilgilerin zamanında ulaşmasını sağlamak, ihtiyaç doğrultusunda genelgelerin hazırlanmasını ve duyurulmasını sağlamak.

14.5.3.5.Memur personelin kurum içi görevlendirme yazışmalarını yapmak.

14.5.3.6.Çıraklık Meslek Yasasına göre alınacak uzun dönem stajyer öğrencilerin tespiti, başlama yazışmaları, ilgili müdürlüklere dağılımı ve staj takip işlemlerini gerçekleştirmek.

14.5.3.7.Yaz dönemi meslek lisesi ve üniversite öğrencileri staj yapacak öğrencilerin belirlenmesi, yazışma ve staj takip işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak.

Madde 14.5.4. Destek Personeli Özlük İşleri Biriminin Görevleri

14.5.4.1.Destek personellerinin özlük işlemleri kapsamında;

a) İşe alım işlemleri,

b) Özlük dosyaları,

c) Hizmet cetvelleri,

d) Görev değişiklikleri,

e) Aylık puantaj takipleri,

f) Çalışma süreleri,

g) İzinler,

h) Emeklilik,

i) İstifa

işlemlerini gerçekleştirmek.

 

Madde 14.5.5. Maaş Biriminin Görevleri

14.5.5.1. İşçi, memur ve sözleşmeli personele ödenen maaş, her ne suretle olursa olsun tahakkuk eden maaş farkları, doğum, ölüm, evlendirme yardımları ile her türlü yasa ve sözleşmelerle belirlenen sosyal yardım bordroları ve ikramiye gibi tahakkuk evrakları düzenleyip, tetkik ederek ödemeye hazır hale getirmek.

14.5.5.2. Belediye Başkan ve yardımcılarının maaşlarını düzenleyerek, ödemeye hazır hale getirmek.

14.5.5.3. Meclis ve Komisyon Üyelerinin oturum ücretlerini düzenlemek, huzur haklarını hesaplayarak, ödeme yapılacak hale getirmek.

14.5.5.4. Emekli olan ve iş akti fesh edilen işçiler için kıdem tazminatlarını hesaplamak, ödemeye hazır hale getirmek.

14.5.5.5. Memurların aylık emekli keseneklerinin düzenlenmesini sağlamak.

14.5.5.6. İşçilerin ve sözleşmeli personelin aylık sigortalı hizmet dökümlerini hazırlamak.

14.5.5.7. İşçi, sözleşmeli personel ve memurların bağlı bulundukları sendikalara ilişkin ödeme listelerini düzenlemek.

14.5.5.8. Mevcut yıl içinde kurumda çalışan stajyer öğrencilerin ücretlerini düzenlemek ve ödenecek hale getirmek.

14.5.5.9. Teknik personelin yıl içinde Ek Özel Hizmet Tazminatlarını hesaplamak ve ödenecek hale getirmek.

14.5.5.10. İşçilerin aylık puantajlarını hazırlamak.

14.5.5.11. Avukatların vekalet ücretlerini hesaplamak ve ödemesini yapmak.

14.5.5.12. Memur personelin aylık kadro, terfi ve kıdem yıllarının değişikliklerini yapmak, ödenecek hale getirmek.

14.5.5.13. 5393 sayılı Kanunun 49.maddesinin 9.fıkrasına istinaden memur ikramiyeleri hesaplamak, ödenecek hale getirmek.

Madde 14.5.6. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

14.5.6.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

14.5.6.2.Taşınır Kayıt Kontrol

14.5.6.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

14.5.6.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

14.5.6.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

14.5.6.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

14.5.6.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

14.5.6.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

14.5.6.7.PHDIS (Personel Hareket Devam İzleme)

a) Belediye’de İşçi, Memur, Sözleşmeli Personel ve Destek Personeli olarak çalışan personellerin işe giriş çıkışlarını takip etmek, kısa ve uzun süreli izinlerin denetimini yapmak, mazeretsiz devamsızlık yapan personeli tespit etmek ve belirli periyodlarda müdürlüklere listeleri göndererek devamsızlıkların sorgulanmasını sağlamak.

b) Belediyede İşçi, Memur, Sözleşmeli Personel ve Destek Personeli olarak çalışan personellere ait tüm parmak okutma sistemi verilerinin güncel tutulmasını ve bu verilerin ilgili müdürlüklere paylaşılmasını sağlamak.

c) Belediye’de İşçi, Memur, Sözleşmeli Personel ve Destek Personeli olarak çalışan personellere sicil numarası verilmesini, bağlı bulunduğu müdürlük ve görevinin de yer aldığı yaka kartının hazırlanarak tutanak ile teslim edilmesini, istifa eden, iş akdi feshedilen ve emekliye ayrılan personele ait yaka kartlarının tutanak ile geri alınmasını sağlamak ve takibini yapmak.

d) Personel Devam Kontrol Sistemi ile Belediye Personelinin giriş-çıkış kontrollerinin yapılması sağlamak.

Madde 14.6. Müdürün Görevleri

14.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

14.6.2. Kurum Personel Politikasını belirlemek, uygulanmasına yardımcı olmak ve koordinasyonunu sağlamak.

14.6.3. Belediyenin hizmet politikasını gerçekleştirme amacı doğrultusunda gerekli sayıda, istenen yetenek ve beceri düzeyindeki personeli, doğru zamanlarda ve gerek duyulan işler için hazır bulundurma amacı ile insan kaynaklarına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip ve koordine etmek.

14.6.4. Kurum genelinde personel planlamasının yapılmasını sağlamak.

14.6.5. Norm Kadro esasları doğrultusunda kurum kadro planlamasının hazırlanmasını sağlamak.

14.6.6. Norm Kadro esasları ve kurum ihtiyacı doğrultusunda kadro iptal / ihdas işlemlerinin Meclis’te görüşülmesini sağlamak.

14.6.7. Kurum işçi / memur kadro hareketlerinin takibinin yapılmasını sağlamak.

14.6.8. Kadro ihtiyaçlarını tespit etmek, kadro şema ve cetvellerinin hazırlanarak onaylatılmasını sağlamak.

14.6.9. Kurumlar arası nakil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

14.6.10. Belirlenen Personel politikası ve planları doğrultusunda personel alımının yapılmasını sağlamak.

14.6.11. Personel alımlarının duyurulmasını sağlamak.

14.6.12. Memur personelin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, emekli keseneği yükseltilmesi ve intibak işlemlerini, İşçi personelin puantaj ve yevmiye değişikliği işlemleri ile tüm personelin izin ve emeklilik işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

14.6.13. Memur personelin çalışılan günlerinin hesaplanması ile hazırlanan yemek puantajlarının ve hak edişlerinin her ay hazırlanmasını sağlamak.

14.6.14. Memur Personelin sicil işlemlerinin 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun kanunun ilgili maddesine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak.

14.6.15. Personelin göreve devamının izlenmesini sağlamak ve personelin işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit edip disiplini sağlayıcı önlemler almak.

14.6.16. Kurum Disiplin Amirleri Yönetmeliğini hazırlamak ve güncelleştirmek.

14.6.17. Personele ilişkin onay ve kararları tebliğ etmek / edilmesini sağlamak.

14.6.18. Kurum çalışanlarının özlük haklarının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

14.6.19. Çalışanların ücret artışları ile ilgili uygulamanın yapılmasını sağlamak.

14.6.20. Kurum personelinin özlük haklarına ilişkin tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

14.6.21. Belediye Personelinin özlük dosyalarını mevzuat çerçevesinde oluşturmak ve arşivlemek.

14.6.22. Birimlerin oluşturulması / kaldırılması ile ilgili Meclisten karar alınmasını sağlamak.

14.6.23. Kurum teşkilat yapısının güncelleştirilmesini sağlamak.

14.6.24. Kurum personeline ilişkin bilgi ve belgelerin toplanmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

14.6.25. Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.

14.6.26. Belediyenin personel politikasına uygun olarak müdürlüklerden gelen eğitim ihtiyacı talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanmasını sağlamak.

14.6.27. Göreve yeni başlayan personellerin oryantasyon eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.

14.6.28. Eğitimlerin yıllık eğitim programlarına uygun bir şekilde yapılmasını, etkinliğin takibinin koordine edilmesini ve eğitim kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 

Madde 14.7. Müdürün Yetkileri

14.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 14.8. Müdürün Sorumlulukları

14.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 14.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

14.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g) 4688/6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

h) 4857 sayılı İş Kanunu,

i) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,

k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

l) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

m) 4982 sayılı Bilgi edinme Hakkı Kanunu,

n) 3071 Dilekçe hakkının kullanılmasına dair Kanun,

  • o) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

p) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

q) Taşınır Mal Yönetmeliği,

r) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair Yönetmelik,

s) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik,

t) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.