Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

İşletme Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları


 

Madde 15.1. Kuruluş

15.1.1. İşletme Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 15.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi İşletme Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi İşletme Müdürü

Madde 15.3. Çalışma İlkeleri

15.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

15.3.2. Belediye çalışanlarının çalışma ortamlarını ve yerleşim düzenini iyileştirmeyi esas almak.

15.3.3. Belediye ve bağlı binalarda çalışanlara ve vatandaşlara daha temiz ve hijyenik yaşam alanı sunmak.

 

Madde 15.4. Müdürlüğün Görevleri

15.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

15.4.2. Belediyeye ait binaların büro düzen, donatım ve yerleşimlerinin tefrişini sağlamak, gerekli mal ve malzeme temin etmek, çalışanlarımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda çalışabilmelerini sağlamak amacıyla temizlik hizmetini sağlamak ve belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araçları temin etmek.

Madde 15.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Bina İçi Mefruşat, Tefrişat Bakım Onarım Birimi, Bina Temizlik Birimi, Araç Temini Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 4 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

 

Madde 15.5.1. Bina İçi Mefruşat, Tefrişat Bakım Onarım Biriminin Görevleri

15.5.1.1.Belediye hizmet binasında, bir plan dahilinde ihtiyaca göre büroların yerleşimlerini, kullanım amacına göre binanın düzenlenmesini ve düzenin korunmasını sağlamak

15.5.1.2.Belediyeye ait binalardaki büroların bölmelerini yapmak, tefrişat teminini yapmak

15.5.1.3.Büroların donatı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile çalışmanın gerektirdiği menkul malların teminini sağlamak.

15.5.1.4.Belediye ve bağlı birimlerinin Uyarı-İkaz-Yönlendirme-İç Mekan-Dış Mekan tabela işlerini yapmak.

15.5.1.5.Belediye ve bağlı birimlerinin asansör-jeneratör-ısıtma cihazları-klima santrallerinin bakım onarımının periyodik olarak yapılmasını ve hizmetlerin aksaksız bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 

 

Madde 15.5.2. Bina Temizlik Biriminin Görevleri

15.5.2.1.Belediye Hizmet Binası ve bağlı birimler, Belediyemize ait misafirhaneler, zabıta karakolları ile kurs yerlerinin temizlik hizmetlerini yürütmek, sağlıklı-temiz çalışma ortamı sağlamak.

15.5.2.2.Hizmet Binaları içerisinde temizlik hizmeti yapan personelin çalışmalarını takip etmek, bu hususta hizmetlilere gerekli bilgileri verecek talimatları yayınlamak ve görünür yerlere asılmasını sağlamak.

Madde 15.5.3. Araç Temini Biriminin Görevleri

15.5.3.1.Müdürlüklerin her türlü araç ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, koordinasyonunu sağlamak ve kontrol etmek, ihtiyaç duyulan araçların ilgili kanun gereğince teminini sağlamak.

15.5.3.2.Araç temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, temin edilen araçların göreve geliş ve gidişlerini, günlük kilometre kontrollerini, ücret ödeme evraklarını düzenlemek, Başkanlık Genelgelerine göre sevk ve idaresini kayıt altına almak, gerçekleştirmek.

15.5.3.3.Temin edilen araçların yakıt ihtiyacını karşılamak.

Madde 15.5.4. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

15.5.4.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

15.5.4.2.Taşınır Kayıt Kontrol

15.5.4.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

15.5.4.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

15.5.4.3. Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

15.5.4.4. Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

15.5.4.5. Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

15.5.4.6. İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

Madde 15.6. Müdürün Görevleri

15.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 15.7. Müdürün Yetkileri

15.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 15.8. Müdürün Sorumlulukları

15.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 15.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

15.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu,

e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

f) 4857 sayılı İş Kanunu,

g) 237 sayılı Taşıt Kanunu,

h) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

i) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

j) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

k) Taşınır Mal Yönetmeliği,

l) Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

m) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

n) Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,

  • o) Kamu İç Kontrol Rehberi,

p) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi,

q) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.