Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

Kentsel Tasarım Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları

 

 

Madde 17.1. Kuruluş

17.1.1. Kentsel Tasarım  Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Madde 17.2. Tanımlar

Müdürlük   : Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Müdür         : Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü

Madde 17.3. Çalışma İlkeleri

17.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

17.3.2. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelikler ile 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak gelişimin sağlanabilmesi için farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalarla, bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak, ilçeye değer kazandıracak kentsel tasarım, dönüşüm ve yenileme faaliyetlerini yürütmek.

17.3.3. Kentin daha yaşanılabilir ve çağdaş kılınmasına, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla şehrimizin “Kentsel Donatılarını” arttırmak, iyileştirmek, çağdaş ve konforlu ihtiyaca tam cevap veren mekanlar oluşturmak için her türlü araştırma, inceleme ve tespitler yaparak bu verilere bağlı, değişik ölçekte ve içerikte her türlü yapısal projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak.

17.3.4. İlçe sınırları içinde 2863 sayılı kanun kapsamında olan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarla, bu alanları etkileyen alanlarda, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde veya münferit kültür ve tabiat varlıkları için kentsel ölçekli proje uygulama ve programları yapmak.

 

Madde 17.4. Müdürlüğün Görevleri

17.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

17.4.2. Belediye sınırları ve yetki alanı içinde bulunan alanlarda, 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı yasanın 73. maddesi kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarını tespit ederek bu alanlarda kentsel tasarım, dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapmak, belediye tarafından yapılması düşünülen kamu yapılarına ait projeler üretmek, tarihi ve kültürel yapıların yenilenerek yaşatılması ile ilgili çalışmalar yapmak

 

 

 

 

Madde 17.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Birimi, Etüd Proje Birimi, Tarihi Çevre Koruma ve Yaşatma Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 4 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

 

Madde 17.5.1. Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Biriminin Görevleri

17.5.1.1. Kentsel gelişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında plan yapımı için gerekli olan (analiz çalışmaları, sentez vb.) işlemleri yapmak veya yaptırmak.

17.5.1.2. Yürürlükteki 1/25000 ve 1/5000 üst ölçekli planlara göre, kentsel gelişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak veya yaptırmak ve onanmak üzere Belediye Meclisine takdimini sağlamak.

17.5.1.3. Kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan alanlardaki mevcut imar planlarının revizyonunu ve tadilatını yapmak veya yaptırmak.

17.5.1.4. Kentsel dönüşüme yönelik vatandaşlardan ve kurumlardan gelen 1/1000 ölçekli plana ilişkin talepleri değerlendirmek.

17.5.1.5. Belediye Meclisi tarafından kabul edilen kentsel gelişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan imar planlarına ait işlemleri yürütmek

17.5.1.6. Kentsel gelişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan imar planlarına altlık teşkil edecek halihazır haritalar yapmak veya yaptırmak.

17.5.1.7. Belediye ve imar mevzuatı gereğince kentsel gelişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında, 3194 sayılı yasanın 18. Madde uygulaması ( arazi ve arsa düzenlemesi) yapmak veya yaptırmak, yapılanların kontrollerini ve denetimlerini ilgili birimler ile koordineli olarak gerçekleştirmek ve işlemlere ilişkin Belediye Encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak.

17.5.1.8. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içerisinde, 3194 sayılı yasanın 15,16 ve 17. maddelerine göre imar uygulama işlemlerini yapmak ve yaptırmak, yapılanların kontrollerini ve denetimlerini gerçekleştirmek, irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin Belediye Encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak.

17.5.1.9. Müdürlük bünyesinde yapılacak mimari projelere esas olmak üzere, kot kesit, inşaat istikamet rölövesi ve kontur gabari ölçümlerini yapmak veya yaptırmak ve evraklarını düzenlemek.

17.5.1.10. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içerisinde, zeminde oluşturulmamış imar yollarına ait yol projelerini yapmak veya yaptırmak

17.5.1.11. 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı yasa kapsamında, kamulaştırma yapılması düşünülen parsel ve alanlara ilişkin talepleri ilgili kurum ya da birime iletmek

17.5.1.12. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içerisinde, jeolojik-jeoteknik etütler yapmak veya yaptırmak, ilgili bakanlık ve müdürlüklerce onaylanmış etütlerin kabulü ve arşivlerini yapmak.

17.5.1.13. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içerisinde, maliklerle uzlaşmaya esas gayrimenkul değerleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

17.5.1.14. Gayrimenkul değerleme çalışmaları ile ilgili bilgi sistemi altyapısı yapmak veya yaptırmak.

17.5.1.15. Riskli alan tespiti yapmak ve onaylanmak üzere ilgili bakanlık’a başvuruda bulunmak.

17.5.1.16. Riskli yapı tespiti yapmak veya yaptırmak,  riskli yapıların ilgili yönetmelik gereği yıkım süreçlerinin takibini yapmak ve yıkım ruhsatı düzenlemek.

17.5.1.17. Proje yarışmaları düzenlemek.

Madde 17.5.2. Etüd Proje Biriminin Görevleri

17.5.2.1.Belediyece yapılması düşünülen yapı tesislerine ait tüm avan ve uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, yaklaşık maliyet hesabı ve mahal listesi hazırlamak veya hazırlatmak.

17.5.2.2.Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içerisinde, kentsel tasarım projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, kentsel tasarım projelerine esas avan ve uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, yaklaşık maliyet hesabı ve mahal listesi hazırlamak veya hazırlatmak.

17.5.2.3.Müdürlüklerden gelen talepleri tetkik edip, araştırıp, projelendirip programa alınmasını sağlamak.

17.5.2.4.Kentsel tasarım hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirmesine yönelik olarak, uzman kişilerden danışmanlık hizmeti almak.

17.5.2.5.Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içerisinde, kentsel dönüşüm projelerinin inşaat ihalesini yapmak, yerinde uygulanabilirliğini kontrol etmek, mühendislik ve müteahitlik hizmetlerinin kontrolünü yapmak, geçici ve kesin kabulleri yapmak.

17.5.2.6.Proje yarışmaları düzenlemek.

 

Madde 17.5.3. Tarihi Çevre Koruma ve Yaşatma Biriminin Görevleri

17.5.3.1.İlçemizde bulunan taşınmaz kültür ve sanat varlıklarının bulunduğu alanlarda, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde veya münferit kültür ve tabiat varlıkları için; koruma amaçlı kentsel ölçekli projeleri uygulama işlemleri yapmak veya yaptırmak.

17.5.3.2.Proje ve programları Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul Kararı ile imar planının koruma amaç, hedef, politika, strateji ve hükümlerine uygun olarak yürütmek.

17.5.3.3.İlçe sınırlarımız içerisindeki Kültür Varlıklarının onarılması, korunması, işlevlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

17.5.3.4.Kültürel emanetlerin tespit edilmesi, bunların Avrupa Konseyi standartlarında tescil fişleri haline getirilmesi, yapı ve parsel bazında tescil kararlarının alınması için gerekli çalışmaların yapılması, tescil kararı alınmış eski eserlerin günümüzdeki durumlarının irdelenmesi, bütün bu çalışmalarla birlikte eserlere ait plan, cephe ve cephe elemanlarının özelliklerini belirlemek üzere tipoloji çalışmalarının yapılması ve her bir eserle ilgili envanterin tüm bu ayrıntılarını belirlemek ve zaman içinde geçirdiği değişimleri belgelendirmek.

17.5.3.5.Belediye sınırları içerisinde tarihi kültürel ve doğal eserlerin resim ve bilgilerini derlemek, arşivini oluşturmak.

17.5.3.6.Geleneksel kent dokusunun bulunduğu alanları tarayarak bu alanların koruma ve iyileştirme projeleri yoluyla koruma kalitesini artırmak ve kentin tarihi, kültürel ve sosyal yapısını ortaya çıkaracak araştırma projeleri hazırlamak.

17.5.3.7.Belediye mülkiyetindeki tescilli yapıların yaşatılması ve kullanımına yönelik fonksiyon tanımlaması türündeki uygun önerileri belirlemek.

17.5.3.8.İlçe sınırları kapsamındaki tarihi dokunun yer aldığı alanlarda görüntü kirliliği oluşturan durum ve gelişmeler karşısında önlem almak üzere çalışmalar yapmak, kentsel haklarla ilgili konularda gerekli önerileri getirerek ilgili birimlerle uygulamaya yönelik tavsiyelerde bulmak.

17.5.3.9.Rölöve ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli araştırma, raspa, muhtes, dolgu vs. yabancı malzemelerin ayıklama ve kaldırma vb. yapım işlemlerinin araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak.

17.5.3.10. Tasarımın her aşamasında projelerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, proje müelliflerine bilgi vermek.

17.5.3.11. Tarihi dokunun korunması ve yaşatılması, kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik halkı bilinçlendirecek, tanıtım, yayın, organizasyon gibi çalışmaları ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütmek, toplantılar düzenlemek.

17.5.3.12. Tarihi çevre ile ilgili yayımları, etkinlikleri ve yarışmaları takip edip katılım sağlamak.

17.5.3.13. Bursa’nın UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde olmasında önemli bir yer teşkil eden ilçedeki tarihi ve kültürel zenginliklerin korunup yaşatılması için Tarihi Kentler Birliği gibi ulusal ve UNESCO gibi uluslararası organizasyonlarla koordinasyonu sağlamak ve faaliyetlerine katılmak.

17.5.3.14. Kültürel mirasın korunması amacıyla açılan hibe teklif çağrılarını takip etmek, projeler hazırlayıp uygulamak.

Madde. 17.5.4. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

17.5.4.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

17.5.4.2.Taşınır Kayıt Kontrol

17.5.4.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

17.5.4.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

17.5.4.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

17.5.4.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

17.5.4.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

17.5.4.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

Madde 17.6. Müdürün Görevleri

17.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 17.7. Müdürün Yetkileri

17.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 17.8. Müdürün Sorumlulukları

17.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

 

 

 

Madde 17.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

17.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

d) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve İlgili Yönetmelikleri,

e) 3194 sayılı İmar Kanunu,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

g) 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu,

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

i) Taşınır Mal Yönetmeliği,

j) 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu,

k) 2981/3290 sayılı Kanun,

l) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

m) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

n) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

  • o) 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun,

p) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

q) 2644 sayılı Tapu Kanunu,

r) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği,

s) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,

t) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,

u) 18. Madde Uygulama Yönetmeliği,

v) Deprem Bölgesinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliği,

w) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik,

x) Sığınak Yönetmeliği,

y) Otopark Yönetmeliği,

z) Eski Eserler ve Müzelerle İlgili Mevzuat,

aa) Türk Medeni Kanunu,

bb) Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği,

cc) Bayındırlık Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Tarifeleri

dd) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.