Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

Kreş Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları


 

Madde 18.1. Kuruluş

18.1.1. Kreş  Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur

Madde 18.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Kreş Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Kreş Müdürü

Madde 18.3. Çalışma İlkeleri

18.3. 1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

18.3. 2. Kreş ve Okul Öncesi Eğitimlerin verilmesinde hizmetin tür ve niteliğini artırmak.

 

Madde 18.4. Müdürlüğün Görevleri

18.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

18.4.2. Çocukların öz bakım becerisi, bedensel, zihinsel, dil ve duygusal gelişimlerini sağlamak, yıl içinde planlanan eğitimlerin yanı sıra sosyal faaliyetlerle birlikte çocuklara temel değer ve alışkanlıklar kazandırmak.

 

Madde 18.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Kreş Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 2 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

 

Madde 18.5.1. Kreş Biriminin Görevleri

18.5.1.1.Hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve bu programı yıl içerisinde uygulamak.

18.5.1.2.Hazırlanmış ve sınıflarda yürütülen eğitim programlarının işlerliğinin yıl içinde takibi yapmak, programın aksayan yönleriyle ilgili rehberlik hizmeti sağlamak.

18.5.1.3.Yıl içinde uygulanan eğitim programı doğrultusunda idarenin yapmış olduğu plan ve programa göre velilerin öğrencilerle birlikte çeşitli etkinliklerine katılmalarını sağlamak.

18.5.1.4.Çocukların öz bakım becerisi, fiziksel, duygusal, sosyal, ahlaki ve dil gelişimlerini sağlamak, yıl içinde planlanan eğitimlerin yanı sıra sosyal faaliyetlerle birlikte çocuklara temel değer ve alışkanlıklar kazandırmak.

18.5.1.5.Yıl içinde planlanan programların uygulanabilmesi için gerekli araç ve gereçlerin iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.

18.5.1.6.Çocukların eğitimleriyle ilgili günlük rapor hazırlamak ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

18.5.1.7.Çocuğun gelişimi ve uyumu hakkında ailelerle birlikte koordineli olarak çalışma yapmak.

18.5.1.8.Kreşin eğitim anlayışı ve ailenin eğitim sistemi arasında farklar olup olmadığı yönünde gözlem yapmak, veli toplantılarında dönüt sağlamak.

18.5.1.9.Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

18.5.1.10. Çocuğun yetiştirilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması için çocuklara rehberlik hizmeti vermek.

18.5.1.11. Eğitim çalışmalarının planlanması ve uygulanmasında aileler ile koordineli olarak çalışma yapmak.

18.5.1.12. Özel öğretim gerektiren çocukları bütünleştirilmiş eğitimlerine katılmasını sağlayarak eğitimlerine katkı sağlamak.

18.5.1.13. Kreşte eğitim alan öğrencilerin günlük dengeli beslenmelerini sağlamak.

18.5.1.14. Derslerin başlaması ve bitişinde servis araçlarını hazır bulundurarak çocukların evlerine güvenli bir şekilde gitmelerini sağlamak.

 

Madde. 18.5.2. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

18.5.2.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

18.5.2.2.Taşınır Kayıt Kontrol

18.5.2.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

18.5.2.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

18.5.2.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

18.5.2.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

18.5.2.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

18.5.2.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

Madde 18.6. Müdürün Görevleri

18.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 18.7. Müdürün Yetkileri

18.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 18.8. Müdürün Sorumlulukları

18.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 18.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

18.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) Kreş Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği,

b) Kreş Yönetmeliği,

c) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

d) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

e) 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

f) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

g) 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde kararname,

h) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

i) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

j) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

k) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

l) 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu,

m) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

n) Taşınır Mal Yönetmeliği,

  • o) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.