Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları 

Madde 19.1. Kuruluş

19.1.1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 19.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Madde 19.3. Çalışma İlkeleri

19.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

19.3.2. Toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanattan eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

19.3.3. Ulusal ve Uluslararası ölçekte kültürel zenginliğin arttırılması ve paylaşılmasına olanak sağlamak.

19.3.4. Kentsel ölçekte verilecek tüm hizmetlerden dil, din, cinsiyet ve etnik ayrım yapılmadan, kültürüler arası iletişimin güçlenmesini sağlamak.

19.3.5. Tarihine sahip çıkarak kültürel mirasın gelecek kuşaklara koruyarak ve yaşatarak taşınmasına önem vermek.

19.3.6. Şenlik, festival, konser gibi etkinlikler düzenleyerek; kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.

19.3.7. Vatandaşı kültürel ve sosyal faaliyetler konusunda yönlendirme, bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile görev yapmak.

Madde 19.4. Müdürlüğün Görevleri

19.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

19.4.2. Kültür – Sanat faaliyetlerini ve sosyal işleri organize ederek ilçe halkının hizmetine sunmak, halkı bilgilendirme çalışmaları yapmak.

19.4.3. Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık Makamına onaya sunmak, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek.

19.4.4. Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi  ve tanıtılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

19.4.5. İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükselmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.

19.4.6. Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle desteklemek.

19.4.7. Halk müzeleri yaptırıp işletilmesi konusunda ilgili makamlarla işbirliği yapmak.

19.4.8. Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açılması için faaliyetler yapmak.

19.4.9. Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binalarını tesis etmek, yeni kültür merkezleri açılması için çalışmalar yapmak.

19.4.10. Kültür merkezleri, hizmet binalarında sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak/yaptırmak için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

19.4.11. Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek.

 

Madde 19.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Reklam Tanıtım Birimi, Kültürel Araştırma Planlama Birimi, Açılış ve Organizasyon Birimi, Kültürel Tesisler Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 5 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

 

Madde 19.5.1. Reklam Tanıtım Biriminin Görevleri

19.5.1.1.Grafiker tarafından tasarımı yapılan afiş, pankart vs. görsellerin belirlenen takvim içerisinde basım işlemlerini yapmak/yaptırmak ve faaliyetlerin bilbordlarda tanıtımının yapılmasını sağlamak ve takibini yapmak.

19.5.1.2.Broşür, afiş ve pankartların İlçe halkının rahatlıkla ulaşabileceği noktalara asılmasını ve dağıtılmasını sağlamak.

19.5.1.3.Hizmet binalarının ve tüm tanıtım tabelalarının yaptırılmasını sağlamak.

 

Madde 19.5.2. Kültürel Araştırma Planlama Biriminin Görevleri

19.5.2.1.Tüm tarihi birikimin yerel ve ulusal bazda tanıtımını sağlayacak kültür turları organizasyonları düzenlemek.

19.5.2.2.Yıldırım ilçesinin tarihi, sosyal, kültürel yapısı ile ilgili olarak ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yayınlar hazırlamak ve yine ilgili birimlerle işbirliği içerisinde basılmasını sağlamak.

19.5.2.3.Çeşitli akademisyenlerin katılımı ile halkımızı tarih, edebiyat, bilim, sanat gibi dallarda bilgilendirmek amacı ile programlar düzenlemek.

19.5.2.4.Ulusal ve yerel festivaller düzenleyerek kültür köprüleri kurmak ve festival coşkusunu halkımıza yaşatmak.

19.5.2.5.İlçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini kültürel faaliyetlerde buluşturmak ve tanıtmak.

19.5.2.6.Kültürel hayata katkıda bulunma amacı ile İlgili müdürlük tarafından hazırlanan, yetişkin ve çocuk tiyatrolarını halkın beğenisine sunmak.

19.5.2.7.Belediyemizin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği konserler ile Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği kursları kapsamındaki koro çalışmaları yapmak.

19.5.2.8.Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında:

a) Konferanslar,

b) Paneller,

c) Açık oturumlar,

d) Seminerler,

e) Sergiler,

f) Defileler,

g) Multi Vizyon ve Dia gösterileri,

h) Çeşitli konser ve gösteriler,

i) Tiyatro, sinema kursları ve gösterileri,

j) Halk müziği ve halk oyunları kursları,

k) Türk sanat müziği kursları,

l) Çeşitli kampanya ve törenler

düzenlemek ve organize etmek.

Madde 19.5.3. Açılış ve Organizasyon Biriminin Görevleri

19.5.3.1.Belediyemiz tarafından projelendirilen hizmet binaları ve sosyal alanların temel atma törenlerinin gerçekleşmesinde koordinasyonu sağlamak.

19.5.3.2.Açılış ve tören yerlerinin belirlenip gerekli düzenlemenin yapılarak eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak.

19.5.3.3.Anma ve özel günlerde halkımıza günün anlam ve önemini belirten programlar düzenlemek.

 

Madde 19.5.4. Kültürel Tesisler Biriminin Görevleri

19.5.4.1.Müdürlüğe bağlı tesislerin (Barış Manço Kültür Merkezi, Adile Naşit Tiyatrosu, Kaplıkaya Cazibe Merkezi, Cumalıkızık Kültür Merkezi, Müzik Akademisi) entegre yönetim sistemine bağlı çalışmasını, denetlenmesini ve müdürlük ile arasındaki koordineli çalışmasını sağlamak.

 

Madde 19.5.5. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

19.5.5.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek.

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

19.5.5.2.Taşınır Kayıt Kontrol

19.5.5.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak,

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar,

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak,

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak,

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek,

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek,

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek,

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek,

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak,

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak,

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak,

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak,

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak,

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

19.5.5.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek,

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak,

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

19.5.5.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak.

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak. (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

19.5.5.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

19.5.5.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

19.5.5.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

Madde 19.6. Müdürün Görevleri

19.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

19.6.2. Etkinliklerin duyurulması için yıllık etkinlik planını hazırlamak ve faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak.

 

Madde 19.7. Müdürün Yetkileri

19.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

 

 

Madde 19.8. Müdürün Sorumlulukları

19.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 19.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

19.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu,

f) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

h) Taşınır Mal Yönetmeliği,

i) 4857 sayılı İş Kanunu,

j) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

k) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

l) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

m) 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun,

n) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlarlar.