Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık İşleri Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları

 

 

Madde 25.1. Kuruluş

25.1.1. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 25.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü

Madde 25.3. Çalışma İlkeleri

25.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

25.3.2. Çevre ve İnsan Sağlığını ilgilendiren konularda İlçe halkının bilincini artırmak.

25.3.3. Acil ve poliklinik hizmetleri vermek.

25.3.4. Hasta nakil hizmeti vermek.

25.3.5. İlçemizde meydana gelen ölümlerde; cenaze işlemlerini hızlı ve sorunsuzca tamamlayıp, acılı günlerinde manevi olarak cenaze sahiplerinin yanında olmak.

25.3.6. Engelli, yaşlı, fakir, kimsesiz sosyal güvencesi olmayan hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerini, insani duyarlılık ve toplumsal sorumluluk bilinciyle karşılamak.

Madde 25.4. Müdürlüğün Görevleri

25.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

25.4.2. Çevre ve İnsan Sağlığını ilgilendiren konularda ilçe halkının bilincini artırarak, tetkik ve tanı üniteleri ile acil ve poliklinik hizmetleri sunmak, Yıldırım Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza Hasta Nakil hizmeti vermek, İlçemizde meydana gelen ölümlerde; cenaze işlemlerini tamamlayıp, acılı günlerinde manevi olarak cenaze sahiplerinin yanında olmak, kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik toplantılar, brifingler düzenlemek.

 

Madde 25.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Poliklinikler Birimi, Defin Hizmetleri Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 3 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

 

Madde 25.5.1. Poliklinikler Biriminin Görevleri

25.5.1.1.Acil ve Poliklinik Hizmetleri ( Hasta Kabul –Tetkik Tanı Üniteleri)

a) Telefon-İnternet veya direkt başvuru halinde istenilen polikliniğe randevu alınmasını sağlamak.

b) Hasta kaydının T.C Kimlik Numarası ile MEDULA (Medikal Haberleşme) sistemi üzerinden sorgulanıp, istenilen polikliniğe yönlendirmek.

c) Acil ve poliklinik hizmetlerini vermek.

d) Sportif ve kültürel organizasyonlarda ilk yardım sağlık desteği vermek.

e) Sağlıkla ilgili ihale komisyonlarında bulunmak.

f) Salgın hastalıkların görülmesi durumunda ilgilileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olmak.

g) Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmaları yapmak.

h) Çevre ve Halk Sağlığı ile ilgili gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına destek olmak.

i) Engelli, yaşlı, fakir, kimsesiz, sosyal güvencesi olmayan hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerini, insani duyarlılık ve toplumsal sorumluluk bilinciyle karşılamak.

 

25.5.1.2.Hasta Nakil Hizmetleri

a) İlçe sınırlarında ikamet eden yatağa bağımlı ihtiyaç sahibi hastaların evden hastaneye, hastaneden eve ulaşımında destek sağlamak.

b) Sosyal hizmetlerde (Sünnet Organizasyonu, Şenlikler, Turnuvalar Spor Organizasyonlarına) Hasta Nakil Aracı ve Sağlık Personeli hizmeti sağlamak.

 

Madde 25.5.2. Defin Hizmetleri Biriminin Görevleri

25.5.2.1.Defin Hizmetleri

a) İlçemizde meydana gelen ölümlerde; cenaze işlemlerini hızlı ve sorunsuzca tamamlayıp, acılı günlerinde manevi olarak cenaze sahiplerinin yanında olmak.

b) Evinde vefat etmiş olan vatandaşlarımız için ölüm bildirim formu düzenlenebilmesi için cenazenin bulunduğu eve doktor göndermek ve cenaze  (ölü) muayenesi yapmak.

c) Gereken belgelerin hazırlanmasını sağlamak.

d) Gerekli defin kayıtlarını tutmak, arşiv hizmeti vermek.

e) Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak ve ilgililere iletmek.

f) Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek.

g) Ölüm bildirim formlarının düzenlenmesi ve haftalık İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne göndermek.

h) Veraset İlanı için ölüm bildirim belgesi sureti vermek.

i) Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile koordinasyon halinde çalışmak.

j) Vefat sebebinin doğal olmayan yollardan olduğuna dair şüphe taşınan ölümlerde Adli Makamları haberdar etmek.

k) Vefat sebebinin bulaşıcı yollardan olduğuna dair şüphe taşınan ölümlerde Sağlık Ocağı veya Toplum Sağlığı Merkezlerini haberdar etmek.

l) Vefat eden vatandaşlarımızın cenaze levazımatını karşılamak,

m) Taziye evlerine ziyaretlerde bulunmak, ikramlarda bulunmak,

Madde 25.5.3. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

25.5.3.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

25.5.3.2.Taşınır Kayıt Kontrol

25.5.3.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

25.5.3.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

25.5.3.3. Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

25.5.3.4. Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

25.5.3.5. Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

25.5.3.6. İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

Madde 25.6. Müdürün Görevleri

25.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

25.6.2. Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını yürütmek.

25.6.3. Sağlık hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ve sağlık kurumları ile ilgili davetli organizasyonlarda yer almak.

25.6.4. Biriminin tabiplik hizmetlerinde destek ve eksik kalan kısımlarda telafi hizmetini üstlenmek.

 

Madde 25.7. Müdürün Yetkileri

25.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 25.8. Müdürün Sorumlulukları

25.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 25.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

25.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g) Taşınır Mal Yönetmeliği

h) 4857 sayılı İş Kanunu,

i) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

k) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

l) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha  Kanunu

m) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

n) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu,

  • o) Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

p) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

q) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.