Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

 


Madde 2.1. Kuruluş

2.1.1. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 2.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü

Ar-Ge          : Araştırma Geliştirme

Madde 2.3. Çalışma İlkeleri

2.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

2.3.2. Kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütmek, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatmak.

2.3.3. Sürekli gelişimi, inovasyonu ve katılımcılığı sağlamak.

 

Madde 2.4. Müdürlüğün Görevleri

2.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

2.4.2. Belediye hizmet birimlerinin kendi görevlerini belediyenin vizyonu, misyonu ve stratejik hedeflerine uygun bir şekilde yapabilmelerini sağlayabilecek içerik ve nitelikte; teknik projeler, endüstriyel projeler, sosyal ve kültürel projeler, eğitim projeleri, sosyal yardım projeleri, sosyal sorumluluk projeleri, çevresel projeler ile halkla ilişkiler projelerini hazırlamak / hazırlatmak.

2.4.3. Belediye hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini belirlemeye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında tüm iç ve dış paydaşlarımızdan gerekli veriyi toplayarak kentin demografik yapısını, analiz etmek ve raporlamak.

2.4.4. Teknik incelemeler yaparak kuruma katkı sağlayacak ve farkındalık oluşturacak yararlı teknik çalışmaları takip etmek, kurum için iyileştirme önerileri sunmak, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yapmak/yaptırmak.

2.4.5. Vatandaş, çalışan ve belediyenin etkileşimde bulunduğu paydaşların beklenti ve isteklerini anlamaya yönelik olarak gerekli durumlarda memnuniyet anketi çalışmasını hazırlamak/hazırlatmak, uygulamak/uygulatmak ve sonuçlarını raporlamak.

2.4.6. Uygulanan ve uygulanacak olan hizmetlerin vatandaş yararı gözetilip gözetilmediğinin tespiti açısından paydaşların ve özellikle Başkanlık Makamının isteği doğrultusunda bölgesel araştırmalar yapmak, hizmetin devamlılığını sağlamak veya yapılan hizmetin değiştirilmesi yönünde nihai kararın alınmasında destek sağlayacak araştırma raporu hazırlamak, Başkana sunmak.

Madde 2.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Saha Araştırma Birimi, Proje ve Hibe Destekleri Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 3 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

 

Madde. 2.5.1. Saha Araştırma Biriminin Görevleri

2.5.1.1.Vatandaş Ziyaret Ekibi

a) İlçe sınırları içerisinde; mahalle sayısına göre hanelerin listelerini oluşturmak.

b) Mahalle bazlı örneklem çalışması yaparak istatistiki sonuç alınabilecek örneklem sayısını belirlemek.

c) Vatandaşlar ile yüz yüze görüşme yaparak sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden vatandaşın demografik yapısını belirlemek.

d) Vatandaşlar ile yapılan yüz yüze görüşmelerde belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyetin araştırmasını yapmak.

e) Vatandaşla yapılan görüşmeler sonucunda gerekli bilgi, belge ve görselleri toplamak, toplanan bilgi ve belge doğrultusunda raporlar hazırlamak, raporları ilgili birimlere sunmak ve sonuçlarını takip etmek.

f) Vatandaşla yapılan görüşmeler sonucunda mahallelerdeki dezavantajlı grupları belirleyerek Üst Yönetim tarafından ziyaret edilmesini sağlamak

g) Yapılan çalışmaların iyileştirme önerilerini içeren raporları hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak

2.5.1.2.Esnaf Ziyaret Ekibi

a) İlçe sınırları içerisinde bulunan esnaf sayısını gerek mesleki odalar gerekse Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte belirlemek.

b) Cadde bazlı olarak esnaf sayısını belirleyerek ziyaret listelerini oluşturmak

c) Esnaf ile yüz yüze görüşmeler yaparak, belediye iş ve işlemleri hakkında bilgi vermek.

d) Esnaf görüşmelerinde yapılacak iyileştirmeler kapsamında talep, şikayet ve önerileri almak ve ilgili birimlere ileterek takibini yapmak

e) Yapılan ziyaretler sonucunda sorunların çözüm noktasını ortak akıl ile belirlemek açısından üst yönetim tarafından esnafın ziyaret edilmesini sağlamak

f) Yapılan çalışmaların iyileştirme önerilerini içeren raporlarını hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak.

2.5.1.3.Saha Eğitim Ekibi

a) Saha çalışması esnasında vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda konusunda uzman saha personelleri tarafından sahada sosyolojik eğitimler vermek

b) Verilen eğitim raporlarını hazırlamak üst yönetime sunmak

Madde. 2.5.2. Proje ve Hibe Destekleri Biriminin Görevleri

2.5.2.1.Avrupa Birliği Hibe Projeleri;

a) Avrupa Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile Avrupa Birliği Fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlarla temas kurmak,

b) Başkanlık Makamınca uygun görülen projeleri hazırlamak / hazırlatmak,

c) Projelere Avrupa Birliğinden mali ve teknik destek alınması konusunda mevzuatın öngördüğü iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

2.5.2.2.Yerel Hibe Projeleri

a) Kalkınma Ajanslarına ve Merkezi Finans İhale Kurumuna hibe projeleri hazırlamak/hazırlatmak,

b) Bölgesel Kalkınma Ajansı ile temas halinde olan kurum ve kuruluşlar ile iletişim halinde olmak ve bölgesel çalışmaların koordinasyonunda gerekli desteği sağlamak

c) Başkanlık makamınca uygun görülen projelere Kalkınma Ajanslarından mali ve teknik destek alınması hususunda gerekli iş ve işlemleri yerine getirerek proje hazırlamak.

d) Kalkınma Ajansı ve bağlı kuruluşlardan desteklenen projelerin takibinde başvuru işlemleri, proje gözden geçirme, ara rapor ve nihai raporları hazırlamak.

2.5.2.3.Proje Destek ve Eğitim

a) Projelerin uygulama süreçlerinde ilgili birimlere her türlü teknik desteği ve eğitimi sağlamak,

b) Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak.

c) Proje yarışmaları organize etmek ve organizasyonda görev almak.

d) Valilik, STK ve Bölgesel Ajansların hibe duyuruları ve güncel proje yazım tekniklerinin anlatıldığı eğitim ve seminerlere katılmak.

e) İl genelinde AR-GE yatırımı yapan diğer kurum ve kuruluşlarıyla ilçe yatırımları konusunda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli bilgi desteğini vermek

Madde. 2.5.3. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

2.5.3.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek.

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

2.5.3.2.Taşınır Kayıt Kontrol

2.5.3.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak,

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar,

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak,

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak,

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek,

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek,

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek,

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak,

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak,

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak,

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak,

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak,

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

2.5.3.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek,

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak,

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

2.5.3.3. Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak.

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak. (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

2.5.3.4. Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

 

2.5.3.5. Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

 

2.5.3.6. İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

Madde 2.6. Müdürün Görevleri

2.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 2.7. Müdürün Yetkileri

2.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 2.8. Müdürün Sorumlulukları

2.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

 

Madde 2.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

2.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

c) 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu,

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

f) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

g) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

i) Taşınır Mal Yönetmeliği,

j) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu,

k) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların kaynaklarından kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe tutarlarının harcanması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin yönetmelik,

l) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.