Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

Belediye Tiyatro Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları


 

Madde 5.1. Kuruluş

5.1.1. Belediye Tiyatro Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 5.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Belediye Tiyatro Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Belediye Tiyatro Müdürü

Madde 5.3. Çalışma İlkeleri

5.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

5.3.2. Anayasa’nın temel bir hak olarak güvence altına aldığı sanatı, özellikle tiyatro sanatını bütün insanlık için ortak değerler üzerinden doğru yargılara varılmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirerek, toplumda sanatı ve estetik duyguları geliştirmek amacıyla; dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetilmeksizin, uygulamalarda, hizmette herkese eşit ve adaletli olmak.

5.3.3. Belediyesinin sosyal, kültürel ve sanat alanlarındaki vizyon ve misyonu doğrultusunda; tiyatro sanatının etik ve estetik normlarına uygun araştırmalar yapmak, yerli oyun yazarlarının yetişmesine ve eserlerinin sergilenmesine imkan tanımak, yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyirciye ulaştırmak, Türk dilinin doğru kullanımını yaygınlaştırmak, geleneksel Türk Tiyatrosunun yaşatılması için gerekli çalışmalar yapmak, çocuklara tiyatro başta olmak üzere sanat sevgisi aşılamak, geleceğin bilinçli seyircisini yetiştirmek, tiyatro sanatını tanıtmak ve düzenlediği kurslarla tiyatro sanatına yatkın yetenekli gençlere meslek edindirerek, ihtiyaç olduğunda kendi bünyesinde yer vermek.

 

Madde 5.4. Müdürlüğün Görevleri

5.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

5.4.2. İlçemizde kültürel, sanatsal ve estetik bilincin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülen tiyatro faaliyetlerinin toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yapılmasını sağlamak.

5.4.3. Kültürel ve sanatsal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla plan ve program dahilinde çalışmalar yapmak, Eğitim Kurumları, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak.

 

Madde 5.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Tiyatro Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 2 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

Madde 5.5.1. Tiyatro Biriminin Görevleri

5.5.1.1.Sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak, halkın kültürel üretiminin, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak.

5.5.1.2.Yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini izleyicisi ile buluşturmak.

5.5.1.3.Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik yenilikçi atılımlarına önderlik etmek.

5.5.1.4.Halkın tiyatro, festival ve sanatsal etkinliklere olan ilgisini artırmak.

5.5.1.5.Sanatsal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla araştırma ve planlama yapmak, bu çalışmalar sırasında eğitim kurumları, meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurumları gibi konusunda uzman kurum ve kişilerin bilimsel anlamda desteğini almak.

5.5.1.6.Sanatsal ve estetik bilincin geliştirilmesi için belirli gün ve haftalarda tiyatro festivali organizasyonları yapmak.

5.5.1.7.Sanatsal alanda faaliyet gösteren kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf, vb. kuruluşlara destek sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

5.5.1.8.İlçemizde kültürel ve sanatsal bilincin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen görsel ve basılı yayınların alımını yapmak veya belediye bünyesinde basılmasını sağlamak.

5.5.1.9.Tiyatro sanatına ilgi duyan sanatseverlere tiyatro eğitimi vermek.

5.5.1.10. Yeni tiyatro salonları projeleri hazırlanmasına, yapımına ve kent halkının hizmetine sunulmasına katkı koymak.

5.5.1.11. Türk ve Dünya Edebiyatına ait seçkin eserlere repertuarında yer vermek,

5.5.1.12. Tiyatro sanatının kendi ölçütleriyle yaygınlaşması ve gelişimi açısından gerekli araştırmacı, öncü faaliyetleri yapısında barındırmak ve desteklemek.

5.5.1.13. Sahnelenecek eserlerin; yazarları, çevirmenleri ve bestecilerin telif hakları, yürürlükteki yasalar ve Türkiye’nin bağlı olduğu uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca ödenmesini sağlamak, her yıl telif haklarının sınırlarının belirlenmesi için ilgili müdürlüğe yazmak ve Başkanlık Makamının Onayını almak.

 

Madde. 5.5.2. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

5.5.2.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek.

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

5.5.2.2.Taşınır Kayıt Kontrol

5.5.2.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

5.5.2.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

5.5.2.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

5.5.2.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

5.5.2.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

5.5.2.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

Madde 5.6. Müdürün Görevleri

5.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

 

Madde 5.7. Müdürün Yetkileri

5.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 5.8. Müdürün Sorumlulukları

5.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 5.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

5.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f) 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun,

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

h) Taşınır Mal Yönetmeliği,

i) Devlet Tiyatroları Görev ve Çalışma Yönergesi,

j) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.