Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

Kütüphane Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları


 

Madde 20.1. Kuruluş

20.1.1. Kütüphane Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 20.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Kütüphane Müdürü

Madde 20.3. Çalışma İlkeleri

20.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

20.3.2. Kütüphane Hizmetlerini, kütüphane kültürünü ve okuma kültürünü ilçe genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak.

 

Madde 20.4. Müdürlüğün Görevleri

20.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

20.4.2. Toplumun bilgi okur-yazarlık düzeyinin arttırılması, çocukların ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve desteklenmesi anlamında çalışmalar yapmak.

20.4.3. Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak.

 

Madde 20.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Kütüphane Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 2 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

Madde 20.5.1. Kütüphane Biriminin Görevleri

20.5.1.1.Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çalışmalarını desteklemek.

20.5.1.2.Başta çocuklar ve gençler olmak üzere bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığını sağlamak.

20.5.1.3.Bilgisayar ağından ödev araştırmakta olan öğrencilerin araştırma sırasında uyguladıkları adımları takip etmek ve denetlemek.

20.5.1.4.Öğrencinin bilgisayar kullanımı noktasında tecrübe ve bilgisi yoksa ona kullanım ve araştırmalarında yardımcı olmak.

20.5.1.5.Günlük ve yıllık ödev araştırması yapan öğrencilerin istenilen konulardaki kaynakların teminini sağlamak.

20.5.1.6.Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisinin kazandırılmasını sağlamak.

20.5.1.7.Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini desteklemek ve bu yönde fırsatlar sağlamak.

20.5.1.8.Kütüphane mataryelini kütüphane dışında kullanılmak üzere belirlenen zaman dahilinde ödünç vermek.

20.5.1.9.Tüm yaş gruplarına hitap edecek bilimsel, eğitsel, kültürel vb gibi alanlarda mataryellerin düzenini ve teminini sağlamak.

20.5.1.10. Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmak.

20.5.1.11. Hedef kitlenin (okuyan öğrenciler ve çalışan çocuklar) ve halkın aradıkları bilgilere ulaşmalarını sağlamak.

20.5.1.12. Kütüphane içerisinde görülen eksik kaynakların tespiti yapılarak teminini sağlamak.

20.5.1.13. Bulunduğu çevre ile ilgili araştırmalara imkan sağlamak üzere o yöre ile ilgili eserlerden (kitap. dergi, gazete, fotoğraf, kupür, plân, yazına eser, arşiv belgesi, vb.) kurulu bir koleksiyon meydana getirmek.

20.5.1.14. Satın alma, bağış, devir vb. gibi yollarla kütüphaneye gelen malzemenin kayıtları yapılır, kitapların ve cilt birliği tamamlanan süreli yayınların ciltlenmesini sağlamak.

20.5.1.15. Kütüphaneye başvuranlara, çeşitli konulardaki sorunlarının çözümlenmesi hususunda, aranan bilgi ve belgeler kütüphanede yoksa diğer kuruluşlardan yararlanmaları için yardımcı olmak.

20.5.1.16. Çevresindeki eğitim, öğretim, sanat, kültür kuruluşları ile hastane, cezaevi vb. birimlerle kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünden işbirliği imkânlarını araştırmak.

20.5.1.17. Kütüphanede bulunan (mevcut ve yeni sağlanan) yazma eserlerin tespit fişleri ve katalog fişlerini hazırlamak.

20.5.1.18. Bunların hazırlanmasında Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslam Dini ilimleri Tasnif Cetvelindeki kuralları uygulamak.

20.5.1.19. Kütüphane içinde bulunan kitapların adetinden özelliklerinden ve içeriğinden haberdar olmak.

20.5.1.20. Kütüphane de bulunan kaynak eserlerin günlük bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak.

20.5.1.21. Kitap ve okuyucu istatistikleri günlük, aylık ve yıllık olarak düzenlemek.

20.5.1.22. Her yıl sonu kütüphanenin çalışmalarıyla ilgili bir rapor düzenlemek.

 

Madde. 20.5.2. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

20.5.2.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

20.5.2.2.Taşınır Kayıt Kontrol

20.5.2.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

20.5.2.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

20.5.2.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

20.5.2.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

20.5.2.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

20.5.2.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

 

 

Madde 20.6. Müdürün Görevleri

20.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 20.7. Müdürün Yetkileri

20.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 20.8. Müdürün Sorumlulukları

20.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 20.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

20.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

g) Taşınır Mal Yönetmeliği

h) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun

i) 11.01.2012 tarih ve 28170 sayılı Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği

j) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.

 

 

Kütüphane Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları


Kütüphane Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Madde 20.1. Kuruluş

20.1.1. Kütüphane Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Madde 20.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Kütüphane Müdürü

Madde 20.3. Çalışma İlkeleri

20.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

20.3.2. Kütüphane Hizmetlerini, kütüphane kültürünü ve okuma kültürünü ilçe genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Madde 20.4. Müdürlüğün Görevleri

20.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

20.4.2. Toplumun bilgi okur-yazarlık düzeyinin arttırılması, çocukların ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve desteklenmesi anlamında çalışmalar yapmak.

20.4.3. Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak.

Madde 20.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Kütüphane Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 2 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

Madde 20.5.1. Kütüphane Biriminin Görevleri

20.5.1.1.Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çalışmalarını desteklemek.

20.5.1.2.Başta çocuklar ve gençler olmak üzere bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığını sağlamak.

20.5.1.3.Bilgisayar ağından ödev araştırmakta olan öğrencilerin araştırma sırasında uyguladıkları adımları takip etmek ve denetlemek.

20.5.1.4.Öğrencinin bilgisayar kullanımı noktasında tecrübe ve bilgisi yoksa ona kullanım ve araştırmalarında yardımcı olmak.

20.5.1.5.Günlük ve yıllık ödev araştırması yapan öğrencilerin istenilen konulardaki kaynakların teminini sağlamak.

20.5.1.6.Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisinin kazandırılmasını sağlamak.

20.5.1.7.Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini desteklemek ve bu yönde fırsatlar sağlamak.

20.5.1.8.Kütüphane mataryelini kütüphane dışında kullanılmak üzere belirlenen zaman dahilinde ödünç vermek.

20.5.1.9.Tüm yaş gruplarına hitap edecek bilimsel, eğitsel, kültürel vb gibi alanlarda mataryellerin düzenini ve teminini sağlamak.

20.5.1.10. Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmak.

20.5.1.11. Hedef kitlenin (okuyan öğrenciler ve çalışan çocuklar) ve halkın aradıkları bilgilere ulaşmalarını sağlamak.

20.5.1.12. Kütüphane içerisinde görülen eksik kaynakların tespiti yapılarak teminini sağlamak.

20.5.1.13. Bulunduğu çevre ile ilgili araştırmalara imkan sağlamak üzere o yöre ile ilgili eserlerden (kitap. dergi, gazete, fotoğraf, kupür, plân, yazına eser, arşiv belgesi, vb.) kurulu bir koleksiyon meydana getirmek.

20.5.1.14. Satın alma, bağış, devir vb. gibi yollarla kütüphaneye gelen malzemenin kayıtları yapılır, kitapların ve cilt birliği tamamlanan süreli yayınların ciltlenmesini sağlamak.

20.5.1.15. Kütüphaneye başvuranlara, çeşitli konulardaki sorunlarının çözümlenmesi hususunda, aranan bilgi ve belgeler kütüphanede yoksa diğer kuruluşlardan yararlanmaları için yardımcı olmak.

20.5.1.16. Çevresindeki eğitim, öğretim, sanat, kültür kuruluşları ile hastane, cezaevi vb. birimlerle kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünden işbirliği imkânlarını araştırmak.

20.5.1.17. Kütüphanede bulunan (mevcut ve yeni sağlanan) yazma eserlerin tespit fişleri ve katalog fişlerini hazırlamak.

20.5.1.18. Bunların hazırlanmasında Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslam Dini ilimleri Tasnif Cetvelindeki kuralları uygulamak.

20.5.1.19. Kütüphane içinde bulunan kitapların adetinden özelliklerinden ve içeriğinden haberdar olmak.

20.5.1.20. Kütüphane de bulunan kaynak eserlerin günlük bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak.

20.5.1.21. Kitap ve okuyucu istatistikleri günlük, aylık ve yıllık olarak düzenlemek.

20.5.1.22. Her yıl sonu kütüphanenin çalışmalarıyla ilgili bir rapor düzenlemek.

Madde. 20.5.2. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

20.5.2.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

20.5.2.2.Taşınır Kayıt Kontrol

20.5.2.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

20.5.2.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

20.5.2.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

20.5.2.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

20.5.2.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

20.5.2.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

Madde 20.6. Müdürün Görevleri

20.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

Madde 20.7. Müdürün Yetkileri

20.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

Madde 20.8. Müdürün Sorumlulukları

20.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 20.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

20.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

g) Taşınır Mal Yönetmeliği

h) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun

i) 11.01.2012 tarih ve 28170 sayılı Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği

j) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.

Kütüphane Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları


Kütüphane Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Madde 20.1. Kuruluş

20.1.1. Kütüphane Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 20.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Kütüphane Müdürü

Madde 20.3. Çalışma İlkeleri

20.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

20.3.2. Kütüphane Hizmetlerini, kütüphane kültürünü ve okuma kültürünü ilçe genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak.

 

Madde 20.4. Müdürlüğün Görevleri

20.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

20.4.2. Toplumun bilgi okur-yazarlık düzeyinin arttırılması, çocukların ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve desteklenmesi anlamında çalışmalar yapmak.

20.4.3. Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak.

 

Madde 20.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Kütüphane Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 2 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

Madde 20.5.1. Kütüphane Biriminin Görevleri

20.5.1.1.Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çalışmalarını desteklemek.

20.5.1.2.Başta çocuklar ve gençler olmak üzere bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığını sağlamak.

20.5.1.3.Bilgisayar ağından ödev araştırmakta olan öğrencilerin araştırma sırasında uyguladıkları adımları takip etmek ve denetlemek.

20.5.1.4.Öğrencinin bilgisayar kullanımı noktasında tecrübe ve bilgisi yoksa ona kullanım ve araştırmalarında yardımcı olmak.

20.5.1.5.Günlük ve yıllık ödev araştırması yapan öğrencilerin istenilen konulardaki kaynakların teminini sağlamak.

20.5.1.6.Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisinin kazandırılmasını sağlamak.

20.5.1.7.Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini desteklemek ve bu yönde fırsatlar sağlamak.

20.5.1.8.Kütüphane mataryelini kütüphane dışında kullanılmak üzere belirlenen zaman dahilinde ödünç vermek.

20.5.1.9.Tüm yaş gruplarına hitap edecek bilimsel, eğitsel, kültürel vb gibi alanlarda mataryellerin düzenini ve teminini sağlamak.

20.5.1.10. Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmak.

20.5.1.11. Hedef kitlenin (okuyan öğrenciler ve çalışan çocuklar) ve halkın aradıkları bilgilere ulaşmalarını sağlamak.

20.5.1.12. Kütüphane içerisinde görülen eksik kaynakların tespiti yapılarak teminini sağlamak.

20.5.1.13. Bulunduğu çevre ile ilgili araştırmalara imkan sağlamak üzere o yöre ile ilgili eserlerden (kitap. dergi, gazete, fotoğraf, kupür, plân, yazına eser, arşiv belgesi, vb.) kurulu bir koleksiyon meydana getirmek.

20.5.1.14. Satın alma, bağış, devir vb. gibi yollarla kütüphaneye gelen malzemenin kayıtları yapılır, kitapların ve cilt birliği tamamlanan süreli yayınların ciltlenmesini sağlamak.

20.5.1.15. Kütüphaneye başvuranlara, çeşitli konulardaki sorunlarının çözümlenmesi hususunda, aranan bilgi ve belgeler kütüphanede yoksa diğer kuruluşlardan yararlanmaları için yardımcı olmak.

20.5.1.16. Çevresindeki eğitim, öğretim, sanat, kültür kuruluşları ile hastane, cezaevi vb. birimlerle kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünden işbirliği imkânlarını araştırmak.

20.5.1.17. Kütüphanede bulunan (mevcut ve yeni sağlanan) yazma eserlerin tespit fişleri ve katalog fişlerini hazırlamak.

20.5.1.18. Bunların hazırlanmasında Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslam Dini ilimleri Tasnif Cetvelindeki kuralları uygulamak.

20.5.1.19. Kütüphane içinde bulunan kitapların adetinden özelliklerinden ve içeriğinden haberdar olmak.

20.5.1.20. Kütüphane de bulunan kaynak eserlerin günlük bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak.

20.5.1.21. Kitap ve okuyucu istatistikleri günlük, aylık ve yıllık olarak düzenlemek.

20.5.1.22. Her yıl sonu kütüphanenin çalışmalarıyla ilgili bir rapor düzenlemek.

 

Madde. 20.5.2. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

20.5.2.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

20.5.2.2.Taşınır Kayıt Kontrol

20.5.2.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

20.5.2.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

20.5.2.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

20.5.2.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

20.5.2.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

20.5.2.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

 

 

Madde 20.6. Müdürün Görevleri

20.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 20.7. Müdürün Yetkileri

20.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 20.8. Müdürün Sorumlulukları

20.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 20.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

20.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

g) Taşınır Mal Yönetmeliği

h) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun

i) 11.01.2012 tarih ve 28170 sayılı Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği

j) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.