06.08.2014 Tarihli Toplantı Kararları

06.08.2014 Tarihli Toplantı Kararları
06.08.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2014 yılı 5. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 5. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/07/2014 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 5 inci, 2014 Yılı toplantı döneminin 5 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1-Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Belediyemizin eskiyen ve yetersiz kalan araç parkının yenilenmesi amacıyla yazıda belirtilen araçların satın alınması için yedek ödenek tertibinden Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.1.Mamul Mal Alımları gider tertibine 4.800.000,00 TL ödenek aktarılması, satın alınacak araçların finansmanında kullanılmak üzere İlbank A.Ş. veya diğer bankalardan 4.800.000,00 TL (dörtmilyonsekizyüzbin TL) kredi kullanılması ve ilgili bankalarla sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün % 100 hissesi Belediyemize ait olan Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin talebi olan 150.000,00 TL ödenmemiş sermayesinin şirket hesabına aktarılıp aktarılamayacağı ve bu amaçlarla kullanılmak üzere Yedek Ödenekten Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün ekonomik sınıflandırmasının 4. düzeyindeki 07.01.09.01 gider tertibine 500.000,00 TL ödeneğin aktarılması hususları ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 32 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne, 5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Spor İşleri Müdürlüğü’ nün yeni kurulmasıyla birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş olduğu 2014 yılı içerisinde hizmet ve faaliyetlerini yürütebilmesi için yedek ödenek tertibinden Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sermaye Giderleri tertibine toplam 490.000,00 (dörtyüzdoksanbin) TL ödeneğin aktarılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün yeni kurulmasıyla birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş olduğu 2014 yılı içerisinde hizmet ve faaliyetlerini yürütebilmesi için yedek ödenek tertibinden Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine toplam 325.000,00 (üçyüzyirmibeşbin) TL ödeneğin aktarılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 7-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin Belediyelerce yapılacak işlemler bölümünün 2464 sayılı Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince 01/10/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan çeşitli semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle gruplara ayrılarak, vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Islah İmar Planında otopark alanında kalan, mülkiyeti S.S Bıçakçı Çakıcı Testereci ve Benzerleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait Duaçınarı Mahalle, 1845 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın park yapılmak koşuluyla Belediyemize hibe işleminin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 9-Dış İlişkiler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 10-Spor İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 11-Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 12-Sağlık İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 13-Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,  Karar verildi.   Meclis Başkanı      İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU