07/04/2021 Tarihli Meclis Kararı

07/04/2021 Tarihli Meclis Kararı
07.04.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 22. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 22. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/04/2021 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 22 inci, 2021 Yılı toplantı döneminin 4 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantının 03 Mart 2021 tarihli 1. birleşimi ve 09 Mart 2021 tarihli 2. birleşimine ait Zabıtlarının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2-             5393 Sayılı Kanunun 19 uncu 33 üncü ve 24 üncü maddeleri uyarınca yapılan seçimlerin sonucuna göre;
 
            Belediye Meclis 1. Başkan Vekilliğine: Selim YOLGEÇEN,
 
            Belediye Meclis 2. Başkan Vekilliğine: Fatih KARA,
 
            Yıldırım Belediyesi Asil Divan Katipliklerine: Nazlı Merve ERYILMAZ, Ahmet AKSU,
 
            Yıldırım Belediyesi Yedek Divan Katipliklerine: İmren ÇAVUŞOĞLU, Sevim PARLAK
 
             Yıldırım Belediyesi Encümen Üyeliklerine; İmren ÇAVUŞOĞLU, Ahmet, AKSU, Ali ÇİFTÇİ,
 
              5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Plan ve Bütçe Komisyonuna: Hilmi PAKYÜREK, Şefik KAYA, Süleyman ÖZTÜRK, Mustafa BOZKURT, İsmail TEKİN,
           
              5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan İmar Komisyonuna: Merve EKMEKCİ, Fatih KARA, Şenol ÇULCU, Burak Alp ÖZBEK, Oktay ALTUN,
 
              5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Hukuk Komisyonuna: Nazlı Merve ERYILMAZ, Hızır ÇETİNKAYA, Ahmet SAĞDIÇ, İhsan BİLGİLİ, Servet ÇAĞIL,
 
             Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun adının Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu olarak değiştirilmesine ve 5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonuna: Tarık KÖSE, Selim YOLGEÇEN, Feridun ÖZYÜKSEL, İsmail TURAN, Ali Haydar EFE,
                                                                                             
              Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun adının Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu olarak değiştirilmesine ve 5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonuna: Cemal Abdulnasır YAŞAR, Cahit GÜNER, Mücahit BOZKURT, Salih BARIŞ, Cemil OCAK,
 
             5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna, Sevim PARLAK, Nazlı Merve ERYILMAZ, İmren ÇAVUŞOĞLU, Mustafa Engin KARGILI, Ferit GÜRSOY,
 
              Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulmasına ve 5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Çevre ve Sağlık Komisyonuna: Nazlı Merve ERYILMAZ, Hızır ÇETİNKAYA, Ahmet SAĞDIÇ, Mustafa BOZKURT, Nimet YILDIZ’ nın seçilmelerine,           
 
           
3- Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesinin 2020 Yılına ait Denetim Raporunun, 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında; Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 4 parsel ile parselin güneyinde kalan ticaret alanına ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 152 Evler Mahallesi, 4479 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; dairesine iadesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Ortabağlar Mahallesi, 6197 ada, 6 sayılı ve 173,23 m2 sahalı parselin satın alınması hakkındaki raporunun; dairesine iadesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Türk Cumhuriyetlerinin Başkentleri olan, Bakü, Taşkent, Nursultan (Astana), Bişkek, Aşkabat, Lefkoşa şehirleri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 2577 ada, 8 parselin imar uygulama işlemleri sonucu A(154,28 m2) ihdas parçası ile ifrazen oluşan C(154,28 m2)parçasının başabaş takas edilmesine, takas işleminden sonra C(154,28 m2) parçasında yola terk edilecek şekilde karar alınması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2189-2190- 2191-2192-2193-2194 üncü İsimsiz Sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün, 2020 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun, 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
 
11- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, vergi borçlularının 2021 yılında gayrimenkul mallarının satılması için, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. ve 91. maddeleri uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısının; asil üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK yedek üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Şefik KAYA’ nın seçilmelerinin, mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI 7 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti  ve MHP Gruplarının 30  kabul oyu) ile kabulüne,
 
12- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, ödenek aktarımı talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Yıldırım Belediyesi Araç Kiralama işi ihalesinin 5393 sayılı yasanın 67. maddesi uyarınca 3 yıllı geçmemek üzere yapılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Yıldırım Belediye Başkanlığı Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin Belediye Meclisince onaylanması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Park ve Bahçeler Müdürlüğünce; İlçemiz Ulus Mahalle Konağı yanında bulunan parka “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cengiz POYRAZ” isminin verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu tarımsal niteliği korunacak alanda kalan, Arabayatağı Mahallesi, 4794 ada, 27 parselin tarımsal üretim amacı dışında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak kullanılmasında kamu yararı olup olmamasında sakınca olup olmadığı ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi gereğince izin alınması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7415 ada, 2 sayılı ve 1.917,70 m2. sahalı parselde 44.08 m2. hisse, 7414 ada, 2 sayılı ve 2.958,69 m2. sahalı parselde 36.38 m2. hisse, 7412 ada, 1 sayılı ve 1.873,84 m2. sahalı parselde 20.70 m2. hisse ile 7383 ada, 1 sayılı ve 24.539,91 m2. sahalı parsel 5.03 m2. hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı  Kamu İhale Kanununun 22 maddesinin (e) bendi gereğince satın alınıp/alınamayacağı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18-
 
 
 
Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarihli ve 341 sayılı Kararının sehven Gürsu İlçesi, Karahıdır Mahallesi yazıldığından, Gürsu İlçesi İğdir sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1228, 1229 parseller ile Karahıdır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1388 sayılı parsel ile mülkiyeti Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne ait 2922 ada, 273-274-275-276-277-278-279-280-281-298-300-301-302 sayılı parsellerin Belediyemizce konkasör, kırma eleme, agrega üretimi depolama şantiyesi, beton tesisi, ve asfalt plent tesis alanı olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. maddesinin (e) bendi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince satın alınması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Maltepe Mahallesi, 3911 ada, 17 sayılı ve 930.40 m2. sahalı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 1/10 (93.04m2.) hissenin Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş’ ye satılıp/satılamayacağı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu ile
Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti belediyemize ait Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2694 ada, 2 sayılı ve 913 .66 m2. sahalı taşınmazın anaokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilip/edilmeyeceği, edilecek ise ne kadar süre ile tahsis edileceği ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7430 ada, 1 parsel; 7426 ada, 3 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, 5230 ada, 1 parsel; 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 22 parsel; 928 ada, 119 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Hacıseyfettin Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan, Hacıseyfettin Mahallesi, 2745 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
24- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Erikli Mahallesi, 2518 ada, 10 parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 23 parsel; 5032 ada, 9 parsel; 495 ada, 27 parselde yapılan plan değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller; Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5-79-81-84 parseller; 950 ada, 15 parsel; Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parsellerde yapılan plan değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
27- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 9 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
28- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 293 ada, 2-13 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
29- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 2656 ada, 7 parsel; 2621 ada, 5 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 65 parsel, Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, eski 18 (yeni 20 parsel) parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2195-2196- 2197 inci İsimsiz Sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
32- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İsmail TURAN’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
35- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde iki ayrı bölgede yaşanan heyelan sonucu mağdur ailelere ödenecek kira bedellerinin Nisan 2021 tarihi  itibariyle 1 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Kurtoğlu Mahallesi, Yeşil Caddesi, No:2 sayılı yerde bulunan binanın 3 üncü ve üst katlarının kültür sanat faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, kütüphane ve araştırma hizmetleri, yaygın eğitim çalışmaları vb. hizmetleri sunmak üzere Belediyemizce 10 yıllığına özel şahıslardan kiralanmasıyla ilgili Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a protokol yetkisinin verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI 7 ret ile - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 34  kabul oyu) ile kabulüne,
 
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Hacivat Mahallesi, 3559 ada, 8 sayılı ve taşınmazda bulunan 101.47 m2, 6784 ada, 1 sayılı taşınmazda bulunan 31.98 m2, Çınarönü Mahallesi, 6669 ada, 17 parselde bulunan 0,81 m2 hisselerin Belediyemize ait Mevlana Mahallesi, 7201 ada, 2 parsel üzerinde bulunan A4 Blok 5. Kat, 23 nolu Bağımsız Bölümlü Daire ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8 inci maddesine göre Kıymet Taktirinin yaptırılmasına ve aynı yasanın 26 ıncı maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddelerine göre takas yapılabilmesi için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI 7 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti  ve MHP Gruplarının 30  kabul oyu)  ile kabulüne,
 
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Yeşilyayla ve Maltepe Mahalleleri sınırlarında bulunan 10 metrelik yol alanının 15 metrelik yol alanı düzenlenmesi ile yol alanında kalacak taşınmazların ve Baruthane, Beyazıt Mahalleleri sınırlarında bulunan 15 metrelik yol alanı olarak planda kalan taşınmazların kamulaştırılması ile önergenin; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe  Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Yunusemre Mahallesi, 154kV 2x1272 MCM Yıldırım Osmangazi GİS E.İ hattının 1-2 nolu direkleri arasının deplase edilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, Yiğitler Mahallesi, 4622 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7391 ada 2 parsel, 7393 ada 1 parsel, 7392 ada 2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Yavuzselim Mahallesinde bulunan Pazar alanının genişletilmesi için Yavuzselim Mahallesi, 4809 ada, 5-6-7-13-14-15-20 ve 105 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a ve Encümen’ e yetki verilmesi ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenlikızık, Maltepe ve Yeşilyayla Mahallelerinden geçen imar planında 15 metre genişliğindeki yolun Teyyareci Mehmet Ali Caddesi ve Çiçek Caddesine bağlanabilmesi için Yeşilyayla Mahallesi, 1175 ada, 16-17 parseller; 1181 ada, 16-17-18 parseller; Maltepe Mahallesi, 3945 ada, 8-9 parseller; 3937 ada, 3-4-5-6-7-8 parseller; 3940 ada, 1-2-3-4-7-12-13-14-16 parseller; 3941 ada, 1 parsel; Değirmenlıkızık Mahallesi, 410 ada, 5-6-8-9 parseller; 513 ada, 1-2-3-4-5 parseller; 495 ada, 5-59-60-61-63 parseller; 503 ada, 9-10 parseller; 504 ada, 12-13 parseller; 505 ada, 9-10 parseller; 506 ada, 7-8 parseller; 501 ada, 2 parsel; 493 ada, 21 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a ve Encümen’ e yetki verilmesi ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Eğitim Mahallesi Osmangazi Camisinin etrafını açmak için Eğitim Mahallesi, 3821 ada, 1-2-3-14 parseller ile 3822 ada,1-2-4 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a ve Encümen’ e yetki verilmesi ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, sosyal ve çevre sorunlarını çözen bir kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için çevre dostu tasarruflu binalar yapılması adına mevzuata uygunsa fazladan imar hakkı verilmesi, mevzuata uygun değilse uygun hale getirme çalışmalarının yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, Piremir Mahallesi, Mümin Gençoğlu Çamlığı’ nın güneyinde bulunan  çeşmeye Şehit Jandarma Komando Onbaşı Emrah DURAN’ ın adının verilmesi ve çeşmenin yeniden düzenlenmesi ile Şehit Er Ufuk KAPLANBAŞOĞLU adının ise Teferrüç Mahallesi, Merkez Cami önündeki çeşmeye verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
47- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa BOZKURT ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, son yıllarda dünyamızda meydana gelen küresel ısınma sonucu iklim değişikliği yaşandığından su sorunu ve su tasarrufuna karşı alınması gereken önlemler ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, İklim değişikliği nedeniyle aşırı yağışların sel felaketlerine dönüşmemesi için alınması gereken acil önlemler ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırımlı hemşehrilerimizin ev-iş hayatı ile sosyal hayatı içinde karşılaştıkları çeşitli kazalarda can kurtaracak bilgilere sahip olması adına her yaş ve seviyedeki insanlarımıza ilk yardım kursu verilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütülmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
50- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar dönemin vezirlerinden Balasagunlu Yusuf Has Hacib’ in kaleme aldığı Kutadgu Bilig Eserlerinin içerdiği mesajların çeşitli faaliyetler yapmak suretiyle halkımıza duyurulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
51- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, İstiklal Marşı’ nın kabulünün 100. Yıldönümü sebebiyle İstiklal Marşımızın ve Yazarı Mehmet Akif ERSOY’ un yıl içine yayılan bir dizi faaliyetle anılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
52- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, 2021 yılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile 1-Yunuemre ve Türkçe Yılı 2-Hacı Bektaş-ı Veli Yılı 3-Ahi Evran Yılı olarak kutlanılması kararlaştırılmış olup, Milli ve İslami değerlerimiz olan Tarihi Şahsiyetlerin ilçemizde de çeşitli faaliyetlerle anılması
ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
 
                                                                                                               Meclis Başkanı   
                                                                                                             Oktay YILMAZ   
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU