DEVLET HATUN

DEVLET HÂTÛN
 

Annesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn; babası Germiyanoğlu Süleyman Şah'tır. 1381 yılında Yıldırım Bayezid'ile evlenmiştir. 1412'te vefat etmiştir.  Devlet Hâtûn, Rum (Anadolu) bacılarının başına geçtikten sonra Bacı Bey olmuş, Osmanlılar’ın Derin Geçit’i aşmalarında bütün gücünü kullanmıştır. 
Sultan I. Mehmed'in tahta geçtiğini göremediği için Valide Sultan olamamıştır. Cenazesi Bursa’da yapılan Devlet Hâtûn Türbesi’ne defnedilmiştir.

SULTAN YILDIRIM BAYEZİD İLE EVLİLİĞİ

Karaman ve Osmanlı Devleti gibi iki kuvvetli hükümetin arasında kalmış olan Germiyan Devleti, bu iki hükümetin saldırılarına daima açıktı. Bu tehlikeli vaziyeti gören ve her iki devletle de dostluk ilişkileri iyi olmayan, bilhassa Karaman oğlunun düşmanca tutumundan fevkalade tedirgin olan Süleyman Şah, kızını Sultan I. Murad'ın oğlu Yıldırım Bayezid'e vermek isteyerek Edirne'ye bir heyet gönderdi ve kızına çeyiz olarak da en güzel memleketlerini Osmanlılar'a armağan etti. Geri kalanlarının da oğlu II. Yakub Bey'de kalmasını rica etti.
Süleyman Şah, ulemadan Cemaleddin İshak Fakih'i bir heyetle I. Murad'a gönderdi. Beraberinde meşhur Germiyan atları, Denizli'nin ak bezleri ve Alaşehir'in kızıl üzümlerinden hediyeler takdim etti. Sultan I. Murad bu teklifi kabul etti. Gelini getirmek için Bursa Kadısı Koca Mahmut Efendi ve kapıkullarından Emir-i Alem Aksungur Ağa, Çavuşbaşı Demir Han, Yıldırım Bayezid'in dadısı, Kadı Mahmut ve Ak Sungur'ın zevceleri ile üç binden fazla kapıkulu Kütahya'ya gittiler. Bunlardan bazıları çeyiz olarak verilen şehirleri teslim alacak muhafız askerlerden oluşuyordu. Süleyman Şah, düğünün kendisine ait olanını Kütahya'da yaptı. Büyük ziyafetler verildi, hediyeler alındı-verildi ve nihayetinde gelin Ak Sungur ile Bayezid'in dadısına teslim edildi. Çeyiz olarak verilen şehirler teslim edildi ve Osmanlılar da oralar asker yerleştirdiler. Süleyman Şah, çaşnigirbaşısını ve onun zevcesini de beraberinde gönderdi. Çaşnigirbaşı ve zevcesi Devlet Hâtûn 'un ricası üzerine geri dönmeyerek Sultan Bayezid'in hizmetinde kaldılar. Daha sonra kendisi Kütahya'yı terkederek Karahisar'a çekildi Osmanlılar'ın 1381'de yaptıkları asıl düğün çok gösterişli oldu. Düğüne Mısır hükümdarı ile etraftaki Anadolu hükümdarları davet edildi. Nişan merasiminden sonra Rumeli sıkıntıları dolayısıyla düğün gecikmiştir. Bu izdivaçtan Sultan Çelebi Mehmed doğmuştur.

DEVLET HÂTÛN TÜRBESİ

Devlet Hâtûn Türbesi 5,75x5,75 ölçülerinde olan yapının tamamı mermerdendir. Köşelerde, gönye ayaklara ve ortada silindir sütunlara basan sekiz sivri kemerlidir. İçeriden kırk sekiz dilimli kubbesi, dıştan yüksek kasnağa oturtulmuş, kurşunla kaplı bir sivri külahla örtülüdür. Kubbe kasnağında baklava motifli bir kuşak yer almaktadır. Selçuklu türbe mimarisinin Osmanlı dönemindeki son örneklerinden biri sayılır. Yapı, sivri külahlı, içten kubbeli olup yanları açıktır. Türbe, Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’nde bulunmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA
https://www.devletialiyyei.com/devlet-hatun-sayfa-214.htmlSOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU