Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

 

 

 

 

 

 

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Madde 10.1. Kuruluş

10.1.1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 10.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü

Madde 10.3. Çalışma İlkeleri

10.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

10.3.2. Kamu yararını gözeterek; toplumsal ihtiyaçlara uygun kamulaştırmalar yapmak.

10.3.3. Belediyenin lehine en ekonomik sonuçları oluşturacak satış ve kiralama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 

Madde 10.4. Müdürlüğün Görevleri

10.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

10.4.2. Belediyenin kamulaştırma işlemlerini ve belediyeye ait taşınmazlara ilişkin kiralama, işgaliye, satış, trampa vb. işlemleri yapmak.

10.4.3. Belediye sınırları içinde, İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek hali hazır haritalar oluşturmak. Planlı alanlarda ilgili yasa ve mevzuat kapsamında arsa ve arazi düzenlemesi yapmak veya yaptırmak. Yapı ruhsatı eklerinden sayılan kotlu kroki ve yapı aplikasyon projesini kontrol etmek ve onaylamak. Yapı kullanma izin belgesinin eklerinden sayılan vaziyet planı ve bağımsız bölüm planını kontrol ederek onaylamak Belediyenin 5 yıllık İmar Programını hazırlamak ve kamulaştırma ile ilgili işlemleri yürütmek. Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların envanterini, bedel tespitlerini yaparak tapu kayıtlarını güncel tutmak Belediyeye ait taşınmaz malların mevzuat doğrultusunda satış işlemlerini yürütmek ve kiralamak, Belediyenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal satın alınması ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek. Zeminde ki yapılan yapıları tapu kayıtlarıyla eşleştirerek kapı numarası vermek ve bunları sayısal veri ortamına işlemek.

 

Madde 10.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Kamulaştırma Birimi, Emlak Birimi, Kiralar ve İşgaliye Birimi, Harita Birimi, Numarataj Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 6 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

Madde 10.5.1. Kamulaştırma Biriminin Görevleri

10.5.1.1.Belediyenin 5 yıllık İmar Programını hazırlamak ve kamulaştırma ile ilgili işlemleri yürütmek.

10.5.1.2.Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının mevzuat doğrultusunda kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

10.5.1.3.Kamulaştırılması düşünülen taşınmazların trampa yoluyla kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

10.5.1.4.Kamu kurumu ve tüzel kişilere ait taşınmazların devir işlemlerini yürütmek.

10.5.1.5.Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davalarıyla ilgili her türlü çalışmayı yapmak ve bu çalışmalar sonucunda Encümen ve Mahkeme Kararlarının ilgili Kadastro ve Tapu Müdürlüklerindeki işlemlerinin takip edilerek tescillerini gerçekleştirmek. Bu çalışmaların düzenli olarak listesini tutmak ve dosyaların arşivleme işlemini yapmak.

 

Madde 10.5.2.  Emlak Biriminin Görevleri

10.5.2.1.Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların envanterini, bedel tespitlerini yaparak tapu kayıtlarını güncel tutmak.

10.5.2.2.Belediyeye ait taşınmaz malların mevzuat doğrultusunda satış işlemlerini yürütmek.

10.5.2.3.Belediyenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal satın alınması ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek.

10.5.2.4.Belediyeye ait taşınmazların satışı, trampası, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devir ve tahsis edilmesi; kamu kurum ve kuruluşlarından devir ve tahsis almayla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

10.5.2.5.İmar planlarında yol, park ve yeşil alan olarak ayrılmış Maliye Hazinesine ait yerlerin terkin işlemlerini yürütmek.

10.5.2.6.Belediyeye hibe edilen taşınmaz malların usulüne uygun olarak bağış veya şartlı bağışlarının kabul edilmesi ve tapuda tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

10.5.2.7.2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesinin uygulanması sonucunda belediye lehine ipotek ettirilen bedellerin tahsil edilmesi ve Tapu Müdürlüğünde ipotek terkini ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.

10.5.2.8.İmar planı doğrultusunda ihdastan doğacak ödemeleri tahakkuk ettirmek.

10.5.2.9.Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonu kurulması işlemlerini ve çalışmalarını yürütmek.

 

Madde 10.5.3. Kiralar ve İşgaliye Biriminin Görevleri

10.5.3.1.Belediyemize ait taşınmaz malların kiralama işlemlerini yürütmek.

10.5.3.2.Belediye sınırları dahilinde belediyeye ait taşınmazlardan kiralama taleplerinin, yerinde incelenip değerlendirmek ve mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak.

10.5.3.3.Belediyemize ait sosyal konutlardan ve kamu konutlarından faydalanmak isteyen personel taleplerinin değerlendirilmesi ve puantajının yapılarak tasnifinin sağlanması.

10.5.3.4.Belediyemize ait kira ve işgaliye yerlerinin kira borç, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin incelenerek mevzuat doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmek.

Madde 10.5.4. Harita Biriminin Görevleri

10.5.4.1.Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.

10.5.4.2.İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak.

10.5.4.3.Belediye sınırları içinde bulunan kadastral parsellerin mülkiyet sayısallaştırılmasını ilgili Kadastro Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirmek.

10.5.4.4.3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca uygulama yapmak/yaptırmak.

10.5.4.5.Hisseli yapılaşmış alanlarda, mülkiyet sorununun çözümü için 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesi ve Ek 1 Maddesi uyarınca uygulama yapmak/yaptırmak.

10.5.4.6.Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için arazide istikamet krokileri tanzim etmek.

10.5.4.7.Vatandaşların istemi üzerine, ruhsata esas mimari proje çizilecek yerler için arazide kotlu krokileri tanzim etmek.

10.5.4.8.Parsel maliklerinin istemleri üzerine ruhsat verilmiş parsellerde YAP (Yapı Aplikasyon Projesi) belgesi doğrultusunda zemin aplikasyonu, toprak, bodrum su basman vizelerini yapmak.

10.5.4.9.Belediyenin uygun göreceği bölgelerde 3194 sayılı yasanın 18. madde uygulaması (arsa ve arazi düzenlemesi) yapar veya yaptırır. Ayrıca 3194 sayılı yasanın 15,16 ve 17. maddelerine göre imar uygulamalarını yapmak veya yapılanların kontrollerini ve denetimlerini yapmak.

10.5.4.10. Belediyenin diğer müdürlüklerinin (Fen İşleri, Park Bahçeler gibi) talepleri doğrultusunda gerekli Halihazır Ölçümleri, Apilikasyon, Kot, vb. Çalışmaları yapmak.

10.5.4.11. Konut yapımına hazır imar parselleri oluşturmak ve bunların ihale yoluyla satışını gerçekleştirmek.

10.5.4.12. Zeminde oluşturulmamış imar yollarına ait yol projelerini yapmak, yaptırmak ve kontrollerini (siyah kotların kontrollerini yapmak kırmızı kotu geçirmek) yapmak.

10.5.4.13. Belediye mülklerinin üzerindeki işgallerin tespitini yaparak, ilgili müdürlükleri bilgilendirmek.

10.5.4.14. Serbest çalışan Harita Mühendislerince ruhsat alınacak parseller için hazırlanan Yapı Aplikasyon Belgesinin; imar durumu, kotlu kroki ve aplikasyon krokisine göre gerekli kontrollerini yaparak onaylamak.

10.5.4.15. Ruhsat alınarak inşaatına başlanacak parsellerde vaziyet planı ve istikamet krokilerine göre zemindeki kontrolleri yaparak mevcut yapılaşma ve oluşuma göre, yapılacak binanın son kontrollerini yapmak.

10.5.4.16. Serbest çalışan Harita Mühendislerince Yapı Kullanma İzni alınacak binalar için hazırlanan Bağımsız Bölüm Planı ve Röperli Kroki belgelerini mimari proje ve zemindeki duruma göre kontrollerini yapmak ve onaylamak.

10.5.4.17. Ruhsat alma aşamasında vatandaşın talebine göre güncel imar durumu üzerinde 18. madde şerhinin kaldırılması işlemini yapmak ve imzalamak.

10.5.4.18. Vatandaşın talebine göre güncel imar durumu üzerine toplam KAKS hesabını yapmak ve imzalamak.

Madde 10.5.5. Numarataj Biriminin Görevleri

10.5.5.1.İlçemizde bulunan binaların numaratajının yapılarak adreslerinin belirlenmesi işlemini yapmak.

10.5.5.2.Binalarına kapı numarası almak için başvuru yapan vatandaşlardan gerekli evrakların teminini sağlamak.

10.5.5.3.Binası çizilmemiş vatandaşların sahada binasını tespit ederek bir harita programına konumlandırmak ve çizimini yapmak.

10.5.5.4.Harita programında yeri belli olan binanın numarasını tespit etmek.

10.5.5.5.Yeni yapılan binaların tespitten sonra fotoğraflarının çekilerek bilgisayar sistemine   atılmasını sağlamak.

10.5.5.6.Kapı numarası değişen binaların yeni numaralarını tespit edip sahada ve bilgisayar programlarında güncellemesini sağlamak.

10.5.5.7.Adres tespiti için başvuran vatandaşlara numarataj harcının yatırılmasını sağlamak ve takip etmek.

10.5.5.8.Yeni yapılan binaların kapı numaralarının tespitten sonra siparişi verilerek sahada binaya çakılmasını sağlamak.

10.5.5.9.Yeni yerleşim alanlarının oluşması durumunda imar planlarına göre yerleşim yerlerinin sokaklarının meclis toplantılarına sunularak bir komisyon tarafından isminin tespit edilmesini sağlamak.

10.5.5.10. İsmi belli olan sokağın tabelasının siparişinin verilerek yapılmasını sağlamak ve sahada çakılmasını takip etmek.

10.5.5.11. Sokak İsmi değişikliği talebi olan muhtar ya da vatandaşların yazışmalarını takip etmek ve sonlandırmak.

10.5.5.12. Vatandaşların binalar için benzer dilekçelerini takip etmek ve yazışmalarını sonlandırmak.

10.5.5.13. Yeni oluşan binaların Ulusal Adres Veri tabanına girilmesini sağlamak.

10.5.5.14. Ulusal Adres Veri tabanına girilen binaların bağımsızlarının açılmasını sağlamak.

10.5.5.15. Ruhsat için başvuruda bulunan vatandaşların ruhsat alabilmeleri için tapu bilgilerine dayanarak Ulusal Adres Veri tabanına bağımsız girişlerini yapmak.

10.5.5.16. Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzer işleri yapmak.

Madde 10.5.6. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

10.5.6.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

10.5.6.2.Taşınır Kayıt –Kontrol

10.5.6.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

10.5.6.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

10.5.6.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

10.5.6.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

10.5.6.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

10.5.6.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

Madde 10.6. Müdürün Görevleri

10.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 10.7. Müdürün Yetkileri

10.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 10.8. Müdürün Sorumlulukları

10.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 10.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

10.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

c) Türk Medeni Kanunu,

d) 3194 sayılı İmar Kanunu,

e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

f) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

h) 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu,

i) 2981/3290 sayılı Kanun,

j) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

k) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

l) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

m) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,

n) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  • o) Taşınır Mal Yönetmeliği,

p) Yıldırım Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yönetmeliği,

q) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,

r) Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği,

s) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,

t) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

u) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.