Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları


 

Madde 16.1. Kuruluş

16.1.1. Kadın ve Aile Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 16.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü

Madde 16.3. Çalışma İlkeleri

16.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

16.3.2. Kadına yönelik taciz ve şiddetin, bir insan hakları ihlali olduğu inancıyla şiddete maruz kalan kadınların yanında olmak,

16.3.3. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, aile ve tüm dezavantajlı gruplara yönelik sürdürülebilir iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmak.

 

Madde 16.4. Müdürlüğünün Görevleri

16.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

16.4.2. Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.

16.4.3. Fiziksel, duygusal, cinsel ya da ekonomik yönden sözlü istismara veya şiddete maruz kalan bireylerin, psikolojik ve sosyal destek almalarını sağlamak.

16.4.4. Ulusal ve uluslararası haftalarda etkinlikler düzenlemek, kamu kurum/ kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikleri desteklemek.(Panel, toplantı, eğitim vb.)

16.4.5. Avrupa Birliği, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı, Vakıflar ile Ulusal ve Uluslararası Kurum Kuruluş ve Örgütlerin programlarına uygun ve yürütülebilir proje tekliflerini  ilgili müdürlükle işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak hazırlamak,

16.4.6. Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini destekleyecek dernek, kooperatif kurmalarını ve bunların sürdürülebilirliğine yardımcı olmak.

16.4.7. Meslek Edindirme Kurs hizmetinde kadın, erkek ve gençlerimizin mesleki ve sosyal gelişimlerini sağlamak, çağın getirdiği bilgilerle donatmak, sosyal hayata katılımlarını sağlamak, sanatsal alanda beceri kazandırmak.

16.4.8. YILMEK kapsamında Yıldırım İlçesinde bulunan belediye tarafından fiziki şartları uygun Mahalle Konaklarında (yoksa kiralama yolu ile) öncelikle maddi imkânları yetersiz ailelerin 4-5 yaş grubundaki çocuklarına ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti vermek. Çocukların sağlıklı gelişimi için yeni projeler hayata geçirmek ve İlçemizde okul öncesi eğitim alanında açığın kapatılması ve yaygınlaştırılması adına çalışmalar yapmak.

Madde 16.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Sosyal Farkındalık ve Eğitim Birimi, Sosyal Destek Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 3 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

 

Madde 16.5.1. Sosyal Farkındalık ve Eğitim Biriminin Görevleri

16.5.1.1. Meslek Edindirme Kursları

a) İlçede Belediye tarafından hazırlanan fiziki şartları uygun mekânlarda (mahalle konakları, kültür merkezleri, kiralama yoluyla) vatandaşlara ücretsiz meslek edindirme kursları düzenlemek.

b) Kadın ve gençler ile dezavantajlı bireylerin,  eğitimli ve üretken bireyler olmasını sağlamak amacıyla fiziki koşullara uygun semt merkezleri açmak ve bu merkezlerde çeşitli kurslar düzenlenmesini sağlamak.

c) Meslek edindirme kursları kapsamında kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünlerin pazarlanmasına destek olmak.

d) Meslek edindirme kursları kapsamında kültür, sanat ve hobiye yönelik kurslar düzenlemek.

e) Okuma-yazma seferberliği kapsamında belli bir yaşa gelip okuma-yazma bilmeyen kişilere okuma-yazma kursları düzenlemek.

16.5.1.2. Meslek Edindirme Kursları Okul Öncesi Eğitim Sınıfları

a) İlçede belediye tarafından hazırlanan fiziki şartları uygun mekânlarda  (mahalle konakları, kültür merkezleri ya da kiralama yoluyla) öncelikle dar gelirli ailelerin çocuklarına olmak üzere ücretsiz okul öncesi eğitim hizmetinin verilmesini sağlamak.

b) Meslek Edindirme Kurslarından faydalanmak isteyen kadınların çocuklarına okul öncesi eğitim hizmeti verilmesi.

16.5.1.3. Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

a) Kadın, çocuk, genç ve ailelere psikolojik, sosyolojik ve kişisel gelişim konularında destek vermek ve bireylerin iyilik düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla eğitimler düzenlemek.

b) Aile kurumunu sağlamlaştırmaya katkıda bulunmak ve ihtiyaç duyan ailelere psikolojik destek sağlamak.

c) Alt ve orta sosyo-ekonomik düzeye sahip kimseler öncelikli olmak üzere ilçede ikamet eden tüm yaş ve cinsiyet grubundan olan vatandaşların uzun süreli ve görüşme odaklı psikolojik destek almasını sağlamak.

16.5.1.4. Eşitlik Alt Birimi

a) Kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak. Erken yaşta ve zorla evlilik konularında vatandaşlarımızı bilinçlendirme adına faaliyetlerde bulunmak.

b) Kadın erkek eşitliği konusunda farkındalığı arttırmak için ilçenin muhtelif yerlerinde vatandaşlara yönelik eğitim düzenlemek ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek.

c) Kadın sağlığı ve anne-çocuk sağlığı konusunda koruyucu ve önleyici eğitimler verilmesini sağlamak.

d) Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu kurum ve Kuruluşları ile koordineli olarak çalışmalar yapmak.

16.5.1.5. Evlilik ve Aile Okulu

a) Bireyin kendisi ve mensubu olduğu aile bireylerini tanıyan, iletişim becerileri gelişmiş, etik değerleri özümsemiş, hak-görev-sorumluluk ilişkilerini kurabilmiş mutlu aile bireylerinin oluşmasına katkıda bulunmak.

b) Evlilik yaşına gelmiş gençlere ve evli çiftlere aile içi iletişim, psikolojik ve sosyolojik gelişmelerinin desteklenmesi ve sağlık alanında bilgilendirilmek amacıyla mahalle konaklarında, kültür merkezlerinde ve belediye tesislerinde eğitimler düzenlenmesini sağlamak.

 

16.5.1.6. Sosyal ve Eğitsel Projeler

a) Dezavantajlı gruplara yönelik üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği içinde projeler geliştirmek ve bu projelerin uygulama aşamasında sosyal çalışmalar yapmak.

b) İlçede yaşayan halkın, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan projeler hazırlamak ve yürütmek.

c) Dezavantajlı gruplara yönelik eğitsel ve sosyal içerikli çalışmalar yapmak.

d) Bireylerin ikamet ettiği mahallelerde eğitsel ve sosyal içerikli proje çalışmaları yapmalarını desteklemek.

Madde 16.5.2. Sosyal Destek Biriminin Görevleri

16.5.2.1. Bedestem (Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi)

a) İlçemiz   4 dahilinde yaşamlarını sürdüren, dezavantajlı gruplara, kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik sosyal destek ve rehabilitasyon çalışmaları yürütmek. Bu bağlamda; Engellilere sosyal destek hizmeti, kadınlara rehberlik ve sosyal destek hizmeti, genç ve çocuklara sosyal destek ve rehabilitasyon hizmeti ve istihdama yönelik olarak sosyal destek ve rehberlik hizmeti vermek.

 

16.5.2.2. Aile Konağı

a) Doğal afet, yangın, göç, ekonomik durumlar vb. evsiz kalan ailelerin kendileri tarafından barınacakları bir yer temin edilinceye kadar barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak.

b) Sağlık sorunlarının çözümüne, istihdama kazandırılmalarına ve sosyal yardımlardan faydalanmalarına destek olmak.

 

 

 

 

Madde 16.5.3. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

16.5.3.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

16.5.3.2.Taşınır Kayıt Kontrol

16.5.3.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak,

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

16.5.3.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

16.5.3.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak.

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

16.5.3.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

16.5.3.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

16.5.3.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

 

 

Madde 16.6. Müdürün Görevleri

16.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 16.7. Müdürün Yetkileri

16.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 16.8. Müdürün Sorumlulukları

16.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 16.9.Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

16.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

g) Taşınır Mal Yönetmeliği

h) 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun

i) 16/05/1988 tarihli Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

j) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.