Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

 

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları


 

Madde 24.1. Kuruluş

24.1.1. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 24.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü

Madde 24.3. Çalışma İlkeleri

24.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

24.3.2. İlçemizdeki yeşil alan ve parkların nitelik ve miktarlarını, Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmaya çalışmak.

24.3.3. İlçemizde yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın, genç ve sağlıklı vatandaşlarımız kadar park ve bahçelerden istifade edebilmelerini sağlamak.

24.3.4. Halkın dışarıya çıkma ihtiyacı hissettiği tüm mevsim ve günlerde; kent meydanlarının, park ve bahçelerimizin, tercih ve istifade edilebilir durumda olmalarını sağlamak.

24.3.5. Çocukları Televizyon ve İnternetin zararlı etkilerinden kurtarmak amacıyla; çocuk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, çocuk oyun guruplarıyla desteklenmiş çocuk parkları oluşturmak.

Madde 24.4. Müdürlüğün Görevleri

24.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

24.4.2. Müdürlük sorumluluğunda bulunan tüm park, orta refüj ve yeşil alanların yapım bakım ve onarım işlerinin plan ve programlarını hazırlamak, uygulanmasını koordine ve kontrol etmek.

24.4.3. Müdürlük sorumluluğunda bulunan tüm park, orta refüj ve yeşil alanların uygulama projesi doğrultusunda inşaat, atölye vb. işlerinin yapım ve onarım işlerini yapmak /yaptırmak.

24.4.4. Müdürlüğün tüm alt birimlerin çalışmalarla ilgili koordinasyonunu yapmak, yazılı ve şifai iş talimatlarının zamanında yapılmasını sağlamak.

24.4.5. Yapılan plan ve programlar dahilinde her gün iş ve işçi dağılımını yapmak/yaptırmak.

24.4.6. Müdürlük ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek.

24.4.7. Müdürlükte yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılmak.

24.4.8. Yükümlü olduğu konularla ilgili araştırmalar yaparak, gelişmeleri takip etmek.

24.4.9. Yükümlü olduğu işlerle ilgili gelen talep ve şikayetleri yasal çerçeve içerisinde değerlendirilerek, sonuçlandırmak.

24.4.10. Yükümlü olunan konularla ilgili olarak diğer birim, müdürlük resmi kurum ve kuruluşlarla, iletişim içinde olmak.

24.4.11. Yapılan çalışmalarda ekibi motive etmek, verilen önerileri değerlendirmek ve gerektiğinde çalışmalara katılmak, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olmak.

 

Madde 24.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Zirai İşler Birimi, Teknik İşler Birimi, Plan-Proje Birimi ve İdari ve Mali İşlemler Birimi olmak üzere 4 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

Madde 24.5.1. Zirai İşler Biriminin Görevleri

24.5.1.1.Ağaç çalı türlerinin düzgün gelişimini sağlamak amacıyla budama işlemini yapmak/yaptırmak.

24.5.1.2.Ağaç kesimi, budama, çapa, kosa ve çim biçme ile ilgili gelen talep ve şikayetleri yasal çerçeve içerisinde değerlendirerek sonuçlandırmak.

24.5.1.3.Ağaç, çalı, çiçek ve çim alanları kontrol altında tutarak, ortaya çıkan hastalık ve zararlılarla mücadele yapmak veya yaptırmak.

24.5.1.4.Bitki gelişimini sağlamak amacıyla veya eksiklik belirtilerinde bitkiye besin maddelerinin verilmesini sağlamak.

24.5.1.5.Müdürlüğün peyzaj çalışmalarında kullanılacak bitki fidan ve çiçeklerin, fidanlıkta bulundukları süre içerisinde sulama, budama, ilaçlama, gübreleme işlerini yapmak/yaptırmak.

24.5.1.6.Gerektiğinde uygun bitkilerden çelik alınarak üretim yapmak/yaptırmak.

24.5.1.7.Serada ve idari binalardaki salon bitkilerinin bakımını yapmak/yaptırmak.

24.5.1.8.Müdürlük sorumluluğunda bulunan tüm park, orta refüj ve yeşil alanların programına uygun temizliği ve sulaması yapmak/yaptırmak.

Madde 24.5.2. Teknik İşler Biriminin Görevleri

24.5.2.1.Atölye İşleri, temel faaliyetler kapsamındaki işlemlerin yerine getirilmesi için mevcut parklardaki, oyun aleti, bank, tesisat vs.’deki hasarların tespit edilerek   program dahilinde bakım ve onarımının yapılmasını ve yaptırılmasını   sağlamak.

24.5.2.2.Yeni yapılmakta veya yapılmış olan parklara oyun aleti, bank, tesisat vs. imalat ve montajını yapmak/yaptırmak.

24.5.2.3.Mevcut park ve dinlenme alanlarında bozulan bordür, parke, beton zemin, çevre duvarları, drenaj kanalları, giderlerde meydana gelen arızaların vb. bakım onarım çalışmalarını yapmak/yaptırmak.

Madde 24.5.3.Plan-Proje Biriminin Görevleri

24.5.3.1.İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerlerin mülkiyet araştırmalarını ve sınır tespitlerini ilgili müdürlükle koordineli şekilde yapmak.

24.5.3.2.Mülkiyeti belediye ait olduğu tespit edilen alanlara dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alanların projelendirilmesi işlerini yapmak/yaptırmak.

24.5.3.3.Yeni düzenlenecek alanların hazırlanmış uygulama projeleri doğrultusunda alan tesviyesi, drenaj, bordür, çevre duvarı, park yapımı, oyun-oturma grupları, tabela montajı, çim taşı döşeme, tel örgü çekilmesi vb. inşaat işlerini yapmak/yaptırmak.

24.5.3.4.Çalışma yapılacak sahada alt yapı çalışmalarının (su bağlantısı, drenaj vb.)               takibini yapmak.

24.5.3.5.Düzenlenecek alanda; moloz, yabani ot, vb. varsa temizletmek ve ihtiyaç doğrultusunda toprak naklini yaptırmak, bitkilendirme projesi uygulamasını yapmak/yaptırmak.

 

Madde 24.5.4. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

24.5.4.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

24.5.4.2.Taşınır Kayıt Kontrol

24.5.4.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

24.5.4.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

24.5.4.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

24.5.4.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

 

24.5.4.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

 

24.5.4.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

Madde 24.6. Müdürün Görevleri

24.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 24.7. Müdürün Yetkileri

24.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 24.8. Müdürün Sorumlulukları

24.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 24.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

24.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

c) 2872 sayılı Çevre Kanunu

d) 6831 sayılı Orman Kanunu

e) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

g) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

i) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

j) Taşınır Mal Yönetmeliği

k) 4857 sayılı İş Kanunu

l) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

m) 6245 sayılı Harcırah Kanunu

n) Ağaçlandırma Yönetmeliği

  • o) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat