Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

 

 

 

 

 

 

T.C.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. Bu yönetmeliğin amacı, Sivil Savunma Uzmanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. Bu Yönetmelik, Sivil Savunma Uzmanlığındaki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma  usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3. Sivil Savunma Uzmanlığına ait bu yönetmelik;

• 5393 sayılı Belediye Kanunu,

• 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

• 5902 Sayılı Kanun 25.Maddesi Gereği Sivil Savunma  Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik

• Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu,

• 3634 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu,

• 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,

• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

• 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü,

• 8812777 Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik,

• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

• Sabotajlara Karşı Korunma Yönetmeliği

• Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4. Bu yönetmelikte geçen;

4.1.Belediye: Yıldırım Belediyesi Başkanlığını

4.2.Başkan: Yıldırım Belediyesi Başkanını

4.3.Başkan Yardımcısı : Sorumlu Başkan Yardımcısını

4.4.Uzman: Sivil Savunma Uzmanını

4.5.Uzmanlık: Sivil Savunma Uzmanlığını

4.6.Yönetmelik: Sivil Savunma Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı, Bağlılık ve Teşkilat

MADDE 5

Müdürlüğün Organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

5.1.Belediye Başkanı

5.2. Başkan Yardımcısı

5.3.Müdür ( Uzman )

5.4. Sivil Savunma Amirliği

5.5.Denetim Amirliği

Bağlılık

MADDE 6 – Sivil Savunma Uzmanlığı, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat gördürebileceği gibi evrak yönünden görevlendirebileceği Başkan Yardımcısı eliyle de  yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Uzmanlığın görevleri

MADDE 7

7.1. Uzmanlığın Tanımı; Atandıkları daire, müessese veya teşekküllerde Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev Ve İşbölümü Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uyarınca sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından,  planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan kurum amirinin bu konularda yardımcısı,  koordinatörü ve düzenleyicisi olarak Başkana karşı sorumlu olan müdürlüktür.

7.2. Sivil Savunma Uzmanının Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev Ve İşbölümü Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesi ile öteki ilgili mevzuatlar uyarınca görevleri aşağıda sıralandığı gibidir ;

7.2.1.Belediyeye ait Sivil Savunma Planı,

7.2.2.Koruma Planı,

7.2.3.Savaş Hasarı Onarım Planı,

7.2.4.Olağanüstü Halde 24 Saat Çalışma Planı,

7.2.5. Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirlerini sürekli olarak izlemek, incelemek ve gereklilerinin uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmektir.

7.2.6.Personel ve Araç Erteleme Planları,

7.2.7.Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi,

7.2.8.İlçe Afet Acil Eylem Planlamalarına katkı koymak

7.2.9.Kendi kurumlarına bağlı alt kurumların bu planlarını hazırlatmak,

7.2.10.İlgililerle işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerin işlenip, gerektiğinde uygulanmasını takip ve tedvirini sağlamak,

7.2.11.Gerekli Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatın tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek,

7.2.12.Sivil Savunma servis ve ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,

7.2.13.Sivil Savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını, konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek,

7.2.14.Çalışma raporlarını hazırlamak,

Sivil Savunma Uzmanının Görevleri

MADDE 8

8.1.Uzman, Madde 3’te belirtilen kanunlar, ilgili diğer mevzuat ve Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev Ve İşbölümü Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uyarınca sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden  sorumlu bulunan kurum amirinin bu konularda yardımcısı, koordinatörü ve düzenleyicisidirler.

8.2. Hizmetlerin gerçekleştirilmesi için sorumlu olan birinci derece amirden yetkiyi devralır ve birinci derece amire karşı sorumlu olarak çalışmalarını sürdürür.

8.3.Yönetmelik 13 ve 14. maddelerine göre Sivil Savunma Uzmanlarının ilişkileri yürütülen her hizmetin niteliğine göre, kimi çalışmalarda hiyerarşik, kimi çalışmalarda da fonksiyoneldir.

8.4.Hiyerarşi İlişkiler: Hazırlanan planlar, teşkilatlanmalar, planlanan eğitim, konferans ve tatbikat programları, protokoller, donatım çalışmaları, idareye sunulacak öneriler ve başka kurum ya da  üst makamlara gönderilecek yazılar bu tür ilişki kapsamındadırlar.

8.5.Karar ve icrayı gerektiren çalışmalar kapsamında yer alan bu işleri Sivil Savunma Uzmanı kurum amirinin imzası ve onayını alarak sürdürür.

8.6.Fonksiyonel İlişkiler (Yatay, Dikey İlişki Serbestliği): Sivil savunma uzmanları, görev ve hizmetleri ile ilgili konular hakkında, gerektikçe kendi kurumlarındaki diğer ilgili personelle,  yerel sivil savunma müdür ve uzman ve personeliyle doğrudan temas, irtibat ve işbirliği kurabilecekleri gibi teknik ve teferruata ait bilgiler gibi karar ve icrayı gerektirmeyen hususlarda da belirtilen yerlerle doğrudan yazışma yapabilirler.

Sivil Savunma Uzmanlığının sorumluluğu

MADDE 9 Sivil Savunma Uzmanlığı, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Uzmanın görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10

10.1 Sivil Savunma Uzmanlığını Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

10.2.Uzmanlığın yönetiminde tam yetkili kişidir. Uzmanlığın her türlü çalışmalarını düzenler.

10.3.Sivil Savunma Uzmanlığının Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Uzmanlık personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

10.4.Sivil Savunma Uzmanlığı ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

10.5.Yasalar kapsamında Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapar.

10.6. Sivil Savunma Uzmanlığı 5393 sayılı yasaya ve ilgili yasalara dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen görevleri yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

10.7.Sivil Savunma ve ilgili konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim içinde kurum menfaatini gözetmek şartıyla, alanıyla ilgili işleri icra etmekten, personeli ve halkı bilgilendirici broşür, bülten vb. çalışmaları ile ilgili eğitim seminer çalışmalarını yürütmekten sorumludur.

10.8.Başkana karşı sorumludur.

10.9.Kendisine direkt bağlı bulunan; Sivil Savunma Amirleri, Özel Güvenlik ve diğer personel ile verilen görevleri yürütür.

10.10.Uzmanlığın çalışmalarını tanzim eder ve personel arası görev taksimatını yapar.

10.11.Uzmanlık ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

10.12.Gerekli görülen hallerde Başkanlığı temsilen toplantılara katılır.

10.12.Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Sivil Savunma Amirinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11

11.1. Görevi gereği Uzmanlıkça kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve personeli vasıtasıyla yaptırır.

11.2. Amir işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

11.3.Amirliğindeki personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izler. Kontrol eder ve personelini denetler.

11.4. Sivil Savunma Amiri olarak, gelen evrakları takip edilmesinden gereğinin yapılmasından ilgili birimlere havale edilmesinden ve ilgili evrakların arşivlenmesinden sorumludur.

11.5. Kendisine direkt bağlı bulunan personel ile verilen görevleri yerine getirir.

11.6.Amirler,  müdürlüklerle gerekli koordinasyon ile hizmet gerekliliğini tam sağlamak için istişare içinde uzmana gerekli bilgi desteğini sağlar.

11.7.Uzmanlığa gelen giden evrakların, dosyaların diğer belgelerin Başbakanlık dosyalama  sistemine uygun olarak kayıt havale dosyalama işlemlerini yürütür.

11.8.Uzmanlığın işlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan bütçenin hazırlanması personelin özlük hakları yazışmaları, tahakkuk işleri, demirbaşındaki malzemelerin kayıtlarını tutar. Yıl sonunda döküm hazırlar.

11.9.Personel, amirliğin her işinden sorumludur.

11.10.Uzmanın istediği diğer işleri yapar.

11.11.Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi, ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütür.

11.12. Amir, Uzman ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

Denetim Amirinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12.

12.1. Görevi gereği Uzmanlıkça kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve personeli vasıtasıyla yaptırır.

12.2. Amir işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

12.3.Amirliğindeki personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izler. Kontrol eder ve personelini denetler.

12.4. Denetim Amiri olarak, gelen evrakları takip edilmesinden gereğinin yapılmasından ilgili birimlere havale edilmesinden ve ilgili evrakların arşivlenmesinden sorumludur.

12.5. Güvenlik Hizmetlerinin 5188 Sayılı Kanun Hükümlerince Yürütülmesini Sağlamak

12.6.Amirler,  müdürlüklerle gerekli koordinasyon ile hizmet gerekliliğini tam sağlamak için istişare içinde uzmana gerekli bilgi desteğini sağlar.

12.7.Uzmanın istediği diğer işleri yapar.

12.8.Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi, ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütür.

12.9. Amir, Uzman ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 13. Uzmanlığın tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm  işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 14. Sivil Savunma Uzmanlığındaki iş ve işlemler Müdür (Uzman) tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 15. Uzmanlıkta görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönet-melikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Uzmanlığın birimleri arasında işbirliği

MADDE 16.

16.1.Uzmanlık dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür  tarafından sağlanır.

16.2.Uzmanlığa gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan ve kayda girildikten sonra müdüre  iletilir.

16.3.Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

16.4. Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

16.5. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE  17.

17.1. Müdürlükler arası yazışmalar Uzmanın imzası ile yürütülür.

17.2.Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Sivil savunma uzmanları, görev ve hizmetleri ile ilgili konular hakkında, gerektikçe kendi kurumlarındaki diğer ilgili personelle,  yerel sivil savunma müdür ve uzman ve personeliyle doğrudan temas, irtibat ve işbirliği kurabilecekleri gibi teknik ve teferruata ait bilgiler gibi karar ve icrayı gerektirmeyen hususlarda da belirtilen yerlerle doğrudan yazışma yapabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 18.

18.1. Uzmanlığa gelen evrakın önce kaydı yapılır. Uzman tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

18.2.Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılabilir.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 19.

19.1.Müdürlüklerle yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ilgili  klasörlerde saklanır.

19.2.İşlemi biten evraklar yasal süresi içerisinde saklanmak kaydıyla arşive kaldırılır.

19.3.Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından Sivil Savunma  Amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim, personel disiplin hükümleri

MADDE 20.

20.1. Sivil Savunma Uzmanı tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

20.2. Sivil Savunma Uzmanı 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri  yürütür.

20.3. Sivil Savunma Uzmanlığında çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vs. işlemlere ilişkin belgelerin bir örneğini Uzmanlık bünyesinde dosyalama sisteminde saklanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 22. Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23. Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.