Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları

 

Madde 26.1. Kuruluş

26.1.1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 26.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Madde 26.3. Çalışma İlkeleri

26.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

26.3.2. İhtiyaç sahibi vatandaşların, ekonomik ve sosyal hayatlarını desteklemek, hayatı onlar için huzurlu, yaşanılabilir ve sürdürülebilir kılmaya çalışmak.

26.3.3. Sosyal yardımları; Temel insan haklarına ve insan onuruna yakışır bir şekilde, toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak bir tarafsızlıkla, gönüllülerin katılımcılığını ve paylaşımcılığını da sisteme dahil ederek diğer Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli hareket etmek, temel ilkeleri esas alarak çalışmak.

26.3.4. Yoksul vatandaşların, yaşlıların, engellilerin, dul ve yetimlerin ekonomik ve sosyal hayatlarını desteklemek, hayatı onlar için huzurluca yaşanılabilir ve sürdürülebilir kılmaya çalışmak.

 

Madde 26.4. Müdürlüğün Görevleri

26.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

26.4.2. İlçe sınırları içerisinde yaşayan yoksul vatandaşların; yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçlarına ilişkin araştırma, inceleme ve tespit yapmak. Bu tespitlere göre yoksul vatandaşların yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, temizlik malzemesi, ev eşyası gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak.

26.4.3. Belediye hizmetlerini vatandaşlara en yakın yerlerde en uygun yöntemlerle sunmak, hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulamak.

26.4.4. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve diğer kişilere; ihtiyaç duydukları ve ilgili mevzuatta belirlenmiş olan sosyal hizmetleri sunmak.

26.4.5. İhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerinin en ekonomik şekilde, istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere bildirilmesi ve tedarik organizasyonun yapılmasını sağlamak.

26.4.6. İlçe sınırları içerisinde yaşayan yoksul vatandaşlarımızın yiyecek ve içecek konusunda istifade edeceği aşevleri açmak ve yürütmek. Kendileri gelemeyecek durumda olan yoksul vatandaşlarımıza günlük sıcak ve taze yemek götürmek. Gerektiğinde mal ve hizmet satın alma yöntemiyle hazır yemek satın alarak, yoksul vatandaşların istifadesine sunmak. Bu konuda Belediye tarafından çıkarılması gereken tüzük, yönetmelik, yönerge ve karar taslaklarını hazırlamak ve Başkanlık Makamına sunmak.

26.4.7. İlçemizdeki yoksul vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Gıda Bankacılığı yapmak, Sosyal Market açmak, bununla ilgili yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmek.

 

Madde 26.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Yardım Birimi ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 2 birim ve bunların alt birimlerinden oluşmaktadır.

Madde 26.5.1. Yardım Biriminin Görevleri

26.5.1.1. İhtiyaç sahibi vatandaşların;

a) Taleplerini almak.

b) İkamet ettiği bölgede çevre, hane incelemesi yapmak.

c) İhtiyaçları doğrultusunda yararlanabilecekleri yardımlarla ilgili öneride ve öngörüde bulunmak.

d) Değerlendirme esnasında vatandaşla etkili bir iletişim kurmak.

26.5.1.2. İhtiyaçları belirlenen vatandaşlara;

a) Yemek yardımı yapmak.

b) Gıda Marketten erzak yardımları yapmak.

c) Giyim Mağazasından giysi yardımları yapmak.

d) Soba yardımında bulunmak.

e) Yıllık plan dahilinde belirlenen tarihler arasında kriterlere uygun sünnet cemiyeti organizasyonu ( Sünnet  Kıyafeti, Hediyeler, Şölen Alanı Hazırlıkları) yapmak.

f) Hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı kullanılabilir durumda olan ev eşyalarını dağıtmak.

g) Okulların açılma dönemlerinde; yoksul ailelerin öğrenci olan çocuklarına, yetim öğrencilere, şehit ailelerinin öğrenci olan çocuklarına, engelli öğrencilere okul kıyafetleri, okul çantası, defter, kalem ve diğer kırtasiye malzemeleri yardımında bulunmak.

26.5.1.3. Yıllık Planlama dâhilinde her yıl muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramı yapmak.

26.5.1.4. Açılış ve özel günlerde; günün şartlarına göre çorba, pilav, simit, lokma vb. dağıtımını yapmak.

26.5.1.5.Medikal malzeme ilaç yardımlarında uygunluk görüşü verilmiş olan ailelerden, gerekli rapor ve doktor onayı ile sosyal güvence tarafından karşılamadığına dair evrak istenerek ailenin bilgilerini alarak, gerekli medıcal yardımları yapmak.   

26.5.1.6. İlçedeki cenaze evlerine günün koşullarına göre yiyecek ve içecek yardımı yapmak.

26.5.1.7. Usulüne uygun olmak kaydıyla; sosyal yardıma ihtiyaç duyan kişi ya da ailelerin kişilik haklarını ve onurlarını incitmeden, sosyal yardım amaçlı dağıtılacak olan materyallerin ilgili kişi ya da ailelere teslim edilmesini sağlamak.

26.5.1.8.Sivil toplum kuruluşları tarafından; yoksulların, engellilerin, şehit ailelerinin, yaşlıların, sokak çocuklarının, korunmaya muhtaç kadınların, savaş mağdurlarının, afetzedelerin ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan diğer kesimlerin yararına yapılacak olan proje ve etkinliklere, Başkanlık makamının onayıyla mekan, ekip, ekipman ve malzeme desteği verme işlemlerini yapmak. 

Madde. 26.5.2. İdari ve Mali İşler Biriminin görevleri

26.5.2.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek,

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

26.5.2.2.Taşınır Kayıt Kontrol

26.5.2.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

26.5.2.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

26.5.2.3. Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

26.5.2.4. Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

26.5.2.5. Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

26.5.2.6. İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

26.5.2.7. Bilgi İşlem

a)      Yürütülen faaliyetlerin sistemini kurmak ve takibini yapmak. Projelerin sisteme uyarlama ve uygulama, yönetme, raporlama ve kontrol faaliyetlerini yürütmek.

Madde 26.6. Müdürün Görevleri

26.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 26.7. Müdürün Yetkileri

26.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 26.8. Müdürün Sorumlulukları

26.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 26.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

26.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

c) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

d) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,

e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

f) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

h) Taşınır Mal Yönetmeliği,

i) 4857 sayılı İş Kanunu,

j) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

k) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

l) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

m) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

n) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Muhtaç Kimselere Gıda Bankası Uygulama Yönetmeliği,

  • o) İlgili Bakanlıkların Sosyal Yardımlar konusundaki Tebliğ ve Genelgeleri,

p) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.