Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MÜDÜRLÜKLER

Zabıta Müdürlüğünün

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları

 

Madde 34.1. Kuruluş

34.1.1. Zabıta Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Madde 34.2. Tanımlar

Müdürlük   :Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

Müdür         :Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürü

Amir            :Yıldırım Belediyesi Zabıta Amiri

Komiser       :Yıldırım Belediyesi Zabıta Komiseri

Memur         :Yıldırım Belediyesi Zabıta Memuru

Madde 34.3. Çalışma İlkeleri

34.3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.6 ’da bulunan “Temel İlkeler” başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

34.3.2. 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket etmek.

Madde 34.4. Müdürlüğün Görevleri

34.4.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.9’da bulunan “Müdürlüklerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

34.4.2. 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirmek.

34.4.3. 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan“ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” çerçevesinde ilçemizdeki işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.

34.4.4. Başkanlık Makamınca verilen görevleri yerine getirmek.

34.4.5. Belediye Meclis ve Encümenince verilen görevleri yerine getirmek.

34.4.6. Mahalli- mülki amirler ile yetkili kurullar tarafından verilen görevleri yerine getirmek

34.4.7. Belediye Başkanlığının tören ve protokol işlerinde gerekli hizmetleri yürütmek.

 

Madde 34.5. Organizasyon Yapısı

Müdürlük; Bölge Amirlikleri Birimi, Merkez Karakol Komiserliği Birimi, Pazar Yerleri Karakol Komiserliği Birimi, Nöbetçi Amirliği Birimi, Ruhsat ve Denetim Büro Amirliği Birimi ve İdari ve Mali İşlemler Birimi olmak üzere 6 birimden oluşmaktadır.

Madde 34.5.1. Bölge Amirlikleri Biriminin Görevleri

34.5.1.1.İlçe sınırlarında, Belde sakinlerinin rahat ve huzurunu sağlamak amacı ile kanun, yönetmelik ve karar organlarınca alınan ve alınacak olan kararları uygulamak.

34.5.1.2.İlçe sınırları içinde Zabıta mevzuatı çerçevesinde derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda devreye girmek bu hizmeti yerine getirmek.

34.5.1.3.Zabıta Amirliğine havale edilen evrak ve dilekçeleri değerlendirerek sonuçlandırmak.

34.5.1.4.Bölge Amirliğine gelen ve Belediyeyi ilgilendiren ihbar ve şikayetleri kayıt etmek ve mevzuat kapsamında incelenmesi için gerekli işlemleri yürütmek.

34.5.1.5.Bölge Amirliği ile ilgili faaliyetleri ve sonuçlarını müdürlüğe raporlamak.

34.5.1.6.Görevleri esnasında, Belde sakinlerinin mağduriyetine neden olan aksaklıkların tespit edilmesi durumunda, giderilmesi için ilgili birimleri bilgilendirmek.

34.5.1.7.Bölge Amirliği sorumluluğunda kalan işyerleri ile diğer denetim görevlerini yapmak.

34.5.1.8.Bölge Amirliği ile ilgili verilerin tutulmasını, saklanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Madde 34.5.2. Merkez Karakol Komiserliği Biriminin Görevleri

34.5.2.1. Merkez Karakol Komiserliği

a) İlçe sınırlarında, Belde sakinlerinin rahat ve huzurunu sağlamak amacı ile kanun, yönetmelik ve karar organlarınca alınan ve alınacak olan kararları  uygulamak.

b) Belediye sınırları içinde Zabıta mevzuatı çerçevesinde derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda devreye girmek bu hizmeti yerine getirmek.

c) Karakola havale edilen evrak ve dilekçeleri değerlendirerek sonuçlandırmak.

d) Karakol Komiserliğine gelen ve belediyeyi ilgilendiren ihbar ve şikayetleri kayıt etmek ve mevzuat kapsamında incelenmesi için gerekli işlemleri yürütmek.

e) Karakol ile ilgili faaliyetleri ve sonuçlarını müdürlüğe raporlamak.

f) Görevleri esnasında, belde sakinlerinin mağduriyetine neden olan aksaklıkların tespit etmek, bu aksaklıkların giderilmesi için ilgili birimleri bilgilendirmek.

g) Karakol sorumluluğunda kalan işyerleri ile diğer denetim görevlerini yapmak.

h) Karakol ile ilgili verilerin tutulmasını ve saklanmasını sağlamak, takibini yapmak.

 

34.5.2.2. Haber Merkezi

a) Haber Merkezine gelen her türlü şikayeti ilgili birime bildirmek, gerekli koordinasyonu sağlamak .

b) Müdürlükler arası telsiz muhaberesini takip etmek ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdürlükteki araçların hareketlerini sistem üzerinden takip etmek, gerektiğinde rapor etmek.

d) 34.5.2.1. ‘de belirtilen Merkez Karakolu Komiserliği bünyesindeki görevleri yürütmek.

Madde 34.5.3.Pazar Yerleri Karakol Komiserliği Biriminin Görevleri

34.5.3.1.İlgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında İlçede kurulan semt pazarlarının nizam, intizam ve düzenini sağlamak, bu doğrultuda yapılacak denetimler ile gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek.

34.5.3.2.Karakola havale edilen evrakları ve dilekçeleri değerlendirerek sonuçlandırmak.

34.5.3.3.Karakol Komiserliğine gelen ve belediyeyi ilgilendiren ihbar ve şikayetleri kayıt etmek ve mevzuat kapsamında incelenmesi için gerekli işlemleri yürütmek.

34.5.3.4.İlçede kurulan semt pazarlarında faaliyet gösteren pazarcı esnafına ait bilgilerin, mevzuat kapsamında güncelliğini sağlamak ve kontrol etmek.

34.5.3.5.Sergi yerlerinin tahsis ve devir işlemlerini yürütmek.

34.5.3.6.Karakol ile ilgili faaliyetleri ve sonuçlarını müdürlüğe raporlamak.

34.5.3.7.Karakol ile ilgili verilerin tutulmasını, saklanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Madde 34.5.4.Nöbetçi Amirliği Biriminin Görevleri

34.5.4.1.Havale edilen evrak ve dilekçeleri değerlendirerek sonuçlandırmak.

34.5.4.2.İhbar ve şikayetleri kayıt etmek ve mevzuat kapsamında incelenmesi için gerekli işlemleri yürütmek.

34.5.4.3.Nöbet esnasında Zabıta Hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

Madde 34.5.5.Ruhsat ve Denetim Birim Amirliği Biriminin Görevleri

34.5.5.1.İlçemiz dahilinde işyeri açmak için başvuran vatandaşlarımızın işyerlerinin faaliyet konularına göre Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yeri, Sıhhi Müessese veya Gayri Sıhhi Müessese olarak ruhsatlandırılmasını sağlamak.

34.5.5.2.Amirliğe havale edilen evrak ve dilekçeleri değerlendirerek sonuçlandırmak.

34.5.5.3.Amirliğe gelen ve Belediyemizi ilgilendiren ihbar ve şikayetleri kayıt etmek ve mevzuat kapsamında incelenmesi için gerekli işlemleri yürütmek.

34.5.5.4.Birim ile ilgili faaliyetleri ve sonuçlarını müdürlüğe raporlamak.

34.5.5.5.Amirliğin sorumluluğunda kalan işyerleri ile diğer denetim görevlerini yapmak.

34.5.5.6.Birime ait kalite kayıtlarının tutulmasını, saklanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

34.5.5.7.Lokanta, kafeterya ve çay bahçesi gibi işyerlerinde ilgili mevzuat şartlarına haiz ve uygun olduğu tespit edilenlere Canlı Müzik İzin Belgesi düzenlemek.

34.5.5.8.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları hakkında ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.

34.5.5.9.10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan” İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Yönetmeliğin” 5/h maddesi kapsamında, itfaiye raporu düzenlenmesi gereken işyerleri için; ilgili birimlere bildirimde bulunmasını sağlamak, gerekmeyen işyerleri hakkında tedbir aldırmak.

34.5.5.10. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile alkollü içki satan işyerlerinin; okul, yurt, mabet bina ve tesislerinde mevzuatın öngördüğü uzaklığı ölçmek.

34.5.5.11. Çalışma Ruhsatı almış kaliteli ve özenle hazırlanmış işyerlerine, Belediye Başkanı adına Teşekkür ve Örnek İşyeri Belgesi; mesleğinde uzun yıllar faaliyet göstermiş esnaflarımıza da Onur ve Takdir Belgesi vererek ödüllendirmek.

34.5.5.12. Örnek İşyeri ve Teşekkür Belgesi verilen işyerlerinin yıllık inceleme programını hazırlayarak belge veriliş şartlarının devam edip edilmediğini kontrol etmek.

Madde 34.5.6. İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

34.5.6.1.Evrak Kayıt

a) Müdürlüğe gelen evrakları kaydederek havale edilen evrakları ilgili birimlere/personele iletmek.

b) Müdürlük işleyişine göre gerekli yazışmaları yapmak veya yapılan yazışmaların onay işlemlerini takip etmek.

c) Elektronik Belge Sisteminden çıktısı alınan evrakların tasdik işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları kayda alarak zimmet defteriyle imza karşılığında teslim etmek.

e) Gelen ve giden evrak olarak arşivleme yapmak.

34.5.6.2.Taşınır Kayıt Kontrol

34.5.6.2.1. Taşınır Kayıt İşlemleri Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır Mal Yönetmeliğini rehber alarak müdürlük bünyesinde bulunan malların ve alımı yapılan malların takibini yapmak.

b) Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi adına birim içerisinde taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlemesini yapar.

c) Harcama biriminde muayene ve kabulü yapılan  taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak.

d) Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, teslim alınan taşınırların kesin kabulünü yapmak.

e) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek ilgili birime göndermek.

f) Demirbaş malzemeleri kullanıma verileceği zaman kullanacak olan kişiye zimmet karşılığında teslim etmek.

g) Demirbaş malzemelerin demirbaş sicil numaralarının yapıştırılarak muhafazası sağlamak veya kullanıma vermek.

h) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililerine teslim etmek.

i) Taşınırların yangına, ıslağa, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

j) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.

k) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrollerini sağlamak ve sayımını yapmak.

l) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.

m) Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,

n) Taşınır Kayıt Yetkilisi görevinden ayrılması gerektiğinde sorumluluğunda bulunan birim ambarına ilişkin devir ve teslim belgelerinin hazırlanarak devir edilmesini sağlamak.

  • o) Kullanılamaz hale gelen taşınırlara kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hurdaya ayırma işlemini yapmak.

p) Taşınır Kayıt Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

34.5.6.2.2. Taşınır Kontrol İşlemleri Birim Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yürütülür ve görevleri aşağıda sıralandığı gibidir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleriyle ilgili düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi düzenlediği ve imzaladığı belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.

34.5.6.3.Satın Alma

a) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili talep oluşturmak, teknik şartname hazırlamak

b) Doğrudan Temin limitini aşan talepler için ise müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda İhale yapılması için mal, hizmet alım ve yapım işiyle ilgili teklif cetveli, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli, teklif alma formu, onay belgesini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturmak, (Pazarlık ihalelerinde davet edileceklerin listesi ve gerekçe formlarını hazırlamak)

c) Sonuçlanan Doğrudan Temin ve İhale İşlem dosyalarına göre ilgili firmayla irtibat sağlayarak işin takibini yapmak.

d) İş bitiminde muayene kabul komisyonu tarafından yapılan işin veya mal alımının kontrol işlemlerini yapmak.

e) Ödeme işlemleriyle ilgili ödeme evraklarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

34.5.6.4.Stratejik Planlama

a) Stratejik plan çalışmasını yapmak.

b) Performans programının hazırlanmasını sağlayarak, belirli periyodlarda yapılması gereken izleme değerlendirme formlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Yıl sonunda biriminin faaliyet raporunu hazırlamak.

 

34.5.6.5.Yönetim Sistemleri

a) Kalite çalışmaları kapsamında belirli periyodlarda düzenli olarak veri analizlerini hazırlamak.

b) Talep öneri ve şikayetlerin takibini yapmak ve tüm talepleri standartlarda belirlenen süreler içerisinde cevaplamak.

c) Risk analizlerini oluşturarak belirli periyodlarda takibini yapmak.

d) Yıllık süreç değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sürecin takibini yapmak.

e) Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında revizyon evrakların takibini yapmak.

f) Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut sistemlerin dokümantasyonunu yapmak.

 

34.5.6.6.İç Kontrol

a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak.

b) İç Kontrol için gerekli bilgilerin müdürlüğüyle ilgili kısmının üretilmesi ve gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

c) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen; müdürlüğü ile ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesini, İç Kontrol Sistemi izleme formlarını doldurmak.

d) İç Kontrol çalışmaları kapsamında müdürlüğün ve alt birimlerinin risk analizlerini oluşturmak ve belirli periyodlarda izlenmesini sağlamak.

e) Belediyede İç Kontrol Sistemiyle ilgili ekip çalışması gerektiren komisyonlara, kurullara ve oluşturulan çalışma gruplarına katılım sağlamak.

Madde 34.6. Müdürün Görevleri

34.6.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.10’da bulunan “Müdürlerin Görevleri” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Madde 34.7. Müdürün Yetkileri

34.7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.11’de bulunan  “Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.

 

Madde 34.8. Müdürün Sorumlulukları

34.8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümünde Madde 1.12’de bulunan “Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 34.9. Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

34.9.1. Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak yerine getirir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

d) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

f) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu,

g) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

h) 5996 sayılı Veteriner Hizmeti, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,

i) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve İlgili Yönetmelik,

j) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu,

k) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

l) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

m) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,

n) 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanunu,

  • o) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

p) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

q) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

r) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Kanunun Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,

s) 3194 sayılı İmar Kanunu,

t) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

u) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

v) 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

w) 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçecekler İnhisarı Kanunu,

x) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

y) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

z) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun,

aa) 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Kurumu Görevleri Hakkında Kanun,

bb) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

cc) 4857 sayılı İş Kanunu,

dd) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

ee) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

ff) 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği,

gg) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,

hh) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği,

ii) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik (2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı),

jj) Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği,

kk) Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

ll) Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,

mm) İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ,

nn) Pazar Yerleri Yönetmeliği,

  • oo) Taşınır Mal Yönetmeliği,

pp) Belediyemiz ile Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında Yapılan Protokoller,

qq) Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği.