Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

SAĞLIKLI BİR YAŞAM, TEMİZ BİR ÇEVRE
 
Yıldırım sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için çalışmalar yürüten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kanun ve yönetmeliklerin verdiği sorumluluk çerçevesinde ilçe sınırlarında oluşan çevre kirliliği şikâyetlerini tespit ederek, gerekli tedbirleri aldırırken, oluşan kirliliği çevre kanunundaki ‘’Kirleten öder’’ maddesi gereği yetkili kurumlarca ilgili kişi ya da kuruma rücu edilmesini sağlayarak kirliliğin bertarafını sağlıyor.

ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde geri dönüşümü mümkün olan atıkların çöpe atılmaması, kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm sistemine kazandırılması için gerekli eğitim, bilgilendirme ve toplama çalışmaları da yapan veya yaptıran İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün kendi bünyesinde kurduğu İklim Değişikliği Birimi ile dikkat çekiyor.
Müdürlük, Sıfır Atık, Çevre Denetim, Eğitim ve Proje ile İdari ve Mali İşler Birimi’nin yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel çabalara kendi özel şartları ve imkânları çerçevesinde katkıda bulunmak maksadıyla kurduğu İklim Değişikliği Birimi ile temiz enerji, doğal kaynak yönetimi, iklim adaptasyonu ve azaltımına odaklanarak, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bu kapsamda şu çalışmaları yürütüyor;
- İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamındaki faaliyetleri, etkin ve sürekli eşgüdüm sağlayarak, şeffaf, katılımcı ve bilimsel çalışmalara dayanan karar alma süreçleri ile geliştirmek,
- Kamu, özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları gibi tüm kesimlerin ortak çabaları ile tüketim kalıplarının iklim dostu olacak şekilde değiştirilebilmesi için kamuoyu bilincini artırmak,
- Mevcut teknoloji ve kalkınma düzeyimiz göz önüne alınarak temiz üretime yönelik Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini geliştirmek, bu alanda rekabet ve üretimin artırılmasını sağlayacak yerel, ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarını ve teşvik mekanizmalarını oluşturmak,
- Ulusal ve yerel iklim değişikliği çalışmalarında, bilgi akışını ve paylaşımını artırmak amacıyla bütüncü bir bilgi yönetim sistemini oluşturmak,
- Hidrolik ve rüzgar başta olmak üzere tüm yerli kaynaklarımızdan, enerji arz güvenliği ve iklim değişikliği hedeflerimize paralel olarak, iç ve dış finansman imkânları çerçevesinde, temiz üretim teknolojileri ve en iyi teknikler kullanılarak üst düzeyde faydalanılacaktır ve sıhhi sıcak su sistemlerinde güneş enerjisi toplayıcıları ile sistemler desteklemek,
- Binalarda enerji verimliliği potansiyeli tespit edilecek ve bu potansiyel maksimum ölçüde gerçekleştirilecek; sanayi ile işbirliği içerisinde enerji verimliliğini sağlayacak yapı malzemeleri ve teknolojilerine yönelik öncelikli projeler belirlemek,
- Kamu kuruluşlarının mevcut bina ve tesislerinde enerji tüketiminde iyileştirme sağlamak,
- Ve tüm bu iklim değişikliği politika ve amaçlarını tüm paydaşların işbirliğiyle geliştirmek.
           
 

Mehmet Akif ERGÜVENOĞLU
(224) 341 05 57 / 3813

Erişilebilirlik Butonu