Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

Mali Hizmetler Müdürlüğü

BELEDİYE BÜTÇESİ EMİN ELLERDE

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi’nin para ile ilgili tüm işleri yürütüyor. Müdürlüğün görevleri arasında ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsilini yapmak, giderlerin ve borçların hak sahibine ödemesini yapmak, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınmasını sağlamak, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak yer alıyor. Stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminlerini içeren belediye bütçesini de hazırlayan ve belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izleyen Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarf edilmesini temin etmek ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlıyor. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, Kanunlarla belirtilen her türlü vergi, harç ve çeşitli gelirlerin tahakkuk işlemlerini yürütmek, diğer birimlerce verilen her türlü hizmetlerin karşılığında bu birimlerimizin gelir tarifesi ile belirtilen miktarlar üzerinden hazırlamış oldukları tahakkukları takip etmek gibi sorumlulukları da olan Müdürlük, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında Emlak Vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında ise Çevre ve Temizlik Vergilerine tarh ve tahakkuk işlemlerini de gerçekleştiriyor. 

ALACAKLARI TAHSİL

2464 sayılı Belediye Kanunu gereği gelir tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahsilat işlemlerini de yapan Mali Hizmetler Müdürlüğü, İcra ve Takip Servisi ile borçlu olan mükelleflere haciz işlemleri başlatarak alacakları tahsil ediyor. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak, idarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek, mali konularda ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilerine gerekli bilgiler sağlamak ve danışmanlık yapmak, belediyenin mülkiyetinde veya kullanılmasında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek de Müdürlüğün icraatleri arasında bulunuyor.

 

Kamil KANBUR
444 16 02 / 4000

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No:2
Yıldırım / BURSA